توریست و اهمیت اقتصادی آن

Posted on at


توریست با جهانگردی یک نوع مسافرت است به منظور گردش -


سیاحت - تفریح و بر رسی های علمی در مناطق مختلف جهان صورت میگیرد. سفر های توریستی معمولا اهداف تفریحی و کاری دارند. یک توریست شخصی است که به کشور ها - شهرها و مناطق دور دست سفر کرده که کمتر از یک شبانه روز و بیشتراز یک سال نباشد سفرکند.هر توریست یک جای مختلفی را از طبیعت دوست دارد.از زمانه های قدیم تا به حال اشخاص ثروتمند به مناطق دور دست سفر کرده و از آنجا لذت میبردند و ساختمان های زیبا و تاریخی را دیدن میکردند تا اینکه از اوضاع و احوال جهان آگاهی کامل داشته باشند.
توریست در جهان منبع رشد اقتصاد در کشور ها میباشد.و امروز تعداد زیادی زیادی از کشور ها سعی دارند تا امکانات لازم را برای رشد سیاحت و توریست در کشور خویش بوجود بیاورند چونکه توریست یکی از راهای عمده کسب عایدات میباشد.
افغانستان با داشتن موقعیت خاص جغرافیای در آسیا و داشتن طجاهای تاریخی طبیعت زیبا و هوای گوارا و مناطق توریستی از سالین پیش اتصال دهنده محموله های تجارتی کاروان های راه ابریشم بوده است.
کوشانی ها و بودایی ها از همین راه از کشور چین تا به غرب اروپا سفر مینمودند.همین رفت و آمد بود که توجه جهانگردان بخصوص راهبان بودیزم را به خود جلب و سرزمین اسرار آمیز بامیان را برای عبادت خود انتخاب کردند. و مجسمه های بزرگ  مشهور بودا را در بامیان اعمار نمودند 


.
پیروان مذهب بودیزم و غیره سیاحین از هر گوشه و کنار جهان سرازیر میشدند و همین آثار تاریخی و ساحات توریستی کشور بود که توجه توریستان را به خود جلب نمود.در دهه های گذشته توریزم در افغانستان یکی از منابع عایدات به حساب می آمد.آثار باستانی و دیدنی فراوانی چون مجسمه های بودا و سایر آثار مربوط به آن در بامیان - آثار شهر قدیمی بلخ - دره خیبر - آثار باستانی فراوان در هرات - قندهار - غزنی - ننگرهار و غیره وجود دارد


.
در سال های جنگ توریست در افغانستان متضرر شد و تنها خبر نگاران که تعداد شان اندک بوده به افغانستان رفت و آمد داشتند.در این اواخر که شرایط امنیتی نسبتا بهتر شده و اگر در سرتاسر افغانستان صلح وآرامش تامین گردد و دولت تلاش های زیادی را بخاطر توسعه صنعت توریست به عمل آورده و ضروریات دیگر توریست مانند----هوتل ها -امکانات حمل و نقل و غیره را فراهم نمایند.و افغانستان یک بار دیگر به یک مملکت مهم توریستی مبدل خواهد شد.About the author

amenehakbary

I am Ameneh Akbary i was born in Herat Afghanistan I'm student of Amir Shire Ali high school of eleven class I like wort the studied and work by computer my favorite colur is blue and black the subjects wich I love Mathimatic,Physic,Islamic historic, And now i live in Herat…

Subscribe 0
160