آیا تکنولوژی معلوماتی یکی ازکلیدهای تعیین کننده پیشرفت درزندگی بشراست؟

Posted on at


به نظر می رسد که این علم به تدریج تمام ابعاد زند گی ما رادر بر میگیدرد . پیشرفت در محاسبات و تکنولوژی معلومات زیربنای  جدیدی برای تجارت ِ تحقیقات علمی وکنش های اجتماعی فراهم آورده است.


این زیربنا توسعه ما را با ابزار جدید برای ارتباط  بر قرار کردن در تمام دنیا وبرای کسب دانش و بینش از اطلاعات فراهم خواهم نمود. تکنولوژی به ما کمک خواهد کرد که ما تاثیرات متقابل اطراف ما رادرک کرده و به بهترین وجه آن راکنترول نماییم  و درضمن  یک ابزار مناسب برای توسعه اقتصادی  است.


با استفاده  از محیط کاری را افزایش داده تکنولوژی معلوماتی تمام جنبه های محاسبات ِ ذخیره داده ها و ارتباطات میان آن هاست. تکنولوژی معلوماتی به مردم کمک میکند تا مشکلاتی تکنیکی ِ سازمانی ِ مدریتی ِ ذخیره کاربر و بازیابی اطلاعاتی خود را حل کنند. ابزاری که این علم شامل آن هاست:  


عبارت اند از برنامه های کمپیوتر ِ بانک های اطلاعاتی ِ برنامه های کاربردی ِ شبکه های ارتباطی ِ تحلیل و طراحی و استفاده از کمپیوتر ها و ارتباطات برای حل یک گستر متنوع از مسائل به کار می آید.About the author

FawziaNoori

My name is Fawzia Noori ,I was burn in Herat,Afghanistan and Iam student at Hatifi High School.

Subscribe 0
160