مشکل افغانستان امروز

Posted on at


جنگ، انتحاری، به بد داده شدن، تضعیق حقوق زنان، بی سوادی و هزاران مشک دیگر امروز کشور من را در خود غرق کرده است.


نظرات متفاوتی راجع به منشاء و ریشه این مشکلات از سوی افراد مختلف ارئه شده است. دخالت خارجی، تجاوز خارجی معادن افغانستان و اینکه ما بر سر راه قدرتهای بزرگ قرار گرفته ایم.
اما به نظر من بزرگترین مشکل افغانستان، فراموش شدن و کم رنگ شدن اصول اخلاقی هست.
امروز رشوه گرفتن، فریب دادن و عدم صداقت در جامعه افغانستان نهادینه شده و بسیاری از اصول مسلم اخلاقی به جک تبدیل شده.


امروز وقتی بزرگی، پسری را نصیحت می کند راجع به یافتن کار به او می گوید "برو کاری پیدا کن که خورد و بوردش بیشتر با شد نه شان اجتماعیش!!"
بیایید اخلاقیات را زنده کنیم و اینقدر شبیه جامعه عرب جاهلی به سنتهای پدرانمان وابسته نباشیم160