حوض زمزم در هرات

Posted on atبه جانب شمال شرقی بیرون مدخل مسجد و آرامگاه حضرت خواجه عبدالله انصاری (پیر هرات) در گازرگاه حوض خیلی قدیمی مستحکم با گنبدی متین و پخته به صورت ضربی و مستطیل شکل از طرف شمال به جنوب وجود دارد که بنام حوض زمزم از قرن ها معروف و در برابر حوادث و اتفاقات ناکوار زمانی پایدار و استتقامت خود را حفظ کرده است.
در ایوان سمت جنوب این حوض که مدخل آن است کتیبه زیبایی به خط نستعلیق خیلی جلی و خوش حکاکی شده ست.
بعضی از معمورین گازرگاه از زبان میر صاحب بزرگ پدر مرحوم میر غلام حیدر خادم و متوالی مزار پیر هرات نقل کرده اند که ین حوض خیلی قدیمی بوده و حضرت خواجه عبدالله انصاری در رواق سمت شمال این حوض که روزگاری صفه سنگی بزرگ و زیبایی داشته مریدان و ارادتمندان را میذیرفتند و به ارشاد می پرداختند.
مولف رسانه گازرگاه در باره این حوض چنین می نوشت (بعد از ختم تعمسر گازرگاه حضرت شاه رخی(شاهرخ بهادر متوفی 850) چند مشک آب زمزم تهیه دیده تبرکا به این حوض ریخته که تمام سطح حوض به قدر دو انگشت آب زمزم ایستاده آنگاه آب چشمه را به حوض راه دادند تا پر از آب شد.
مردم آنرا تلرکا بردند و نوشیدند که از آن روز تا اکنون این حوض به نام حوض زمزم معروف است.
به اساس ادعای مولف رساله گازرگاه این حوض (زمزم) از بماهای زمان شاهرخ میرزا است و با اینکه در زمان شاهرخ تجدید بنا گردیده است.About the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160