قرآن کریم

Posted on at


قرآن کریم یکی از بزرگ ترین معجزه های حضرت محمد /ص/ است و قران کریم از طرف خداوند /ج/ توسط جبرییل امین به حضرت محمد /ص/ نازل شد وقران کریم در شب قدر از اسمان دنیا نازل شد وقرانکریم مقدس ترین کتاب در بین کتابهای اسمانی می باشد چون کتابهای دیگر زمانیکه نازل می شد در انها مورد دست وتعریف قرار می گرفت ومردمان به انها باور می داشتند به همین خاطر است که خداوند /ج/ قران کریم را برای رهنمایی  فرستاد وحضرت محمد /ص/ را مامور ساخت که مردمان را از گمراهی باز دارند وخداوند /ج/ در زمان هر پیامبری کتابی فرستاد تا باشد مردمان را از تاریکی به روشنی ها سوق دهدمثلا برای حضرت داوود /ع/ زبور را فرستاد چون در زمان ان حضرت مردمانی بودند که به خدا اعتقاد نداشتند بخاطر این بود که برای ان قوم پیامبری فرستاد در زمان حضرت موسا /ع/ نیز خداوند به موسا کتابی فرستاد به نام تورات که حالا عده زیادی به این کتاب اعتقاد دارند و خداوند /ج/ به حضرت عیسا /ع/ انجیل را فرستاد  چون عیسا /ع/ بدون پدر بود به نام عیسا بن مریم برایان حضرت می گویند وحضرت عیسا /ع/ اخرین پیغمبر در بنی اسراییل است اما کتابی که در ان دست وتعریف اضافه نشده وکامل می باشد ان کتاب قران کریم است که به حضرت محمد /ص/ نازل شد و خداوند /ج/ در قران کریم همه چیز را به صورت منظم ومفصل بیان کرد تاکسانیکه قران کریم را می خوانند از قران کریم اندرز وفایده بگیرند ودر زنده گی روز مره از ان استفاده کنند قران کریم  سی جز دارد یکصد وچهارده سوره وشش هزارو ششصد شصت شش ایه می باشد مسلمانان باید هر روز باید قران کریم را بخوانند واز خداوند /ج/ جهت فرستادن قران کریم سپاس گذار باشند 


 About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160