اعتماد به نفس!!

Posted on at


اعتماد به نفس در زنده گی یک انسان یک امر ضروری است که باید تمام انسانها در زنده گی خود از همه بیشتر به این


امر باور وتوجه داشته باشند اگر ما انسانها در تمام امور زنده گی خود اعتماد به نفس داشته باشیم همیشه در تمام امورزنده


گی خود موفق و سرفراز میشویم به طور مثال:اگر ما به صنف هستیم و درس میخوانیم باید همانقدر اعتماد به نفس داشته


باشیم و به این باور باشیم که ما میتوانیم به جلوه روی استادان وهمصنفیان خود درس را توضیح دهیم و به خود باور داشته


باشیم.ویا اینکه به پوهنتون ما به خود این باور را بدهیم و اعتماد به نفس داشته باشیم که ما میتوانیم به کنفرانس های صنفی شرکت


کرده و باید جرأت کنفرانس را به پیش ببریم نه تنها به پوهنتون ومکتب بلکه در هر گوشه ای از جامعه که کار یا زنده گی می


کنیم،چیز های که میتواند اعتماد به نفس ما را بالا ببرد رسیده گی به سرووضع ما میباشد و ما باید به سرووضع خود رسیده گی


کنیم،خرید نماییم،لباس های رنگارنگ بپوشیم ودوش گرفتن یکی از مهمترین این کارها میباشد.اگر انسانی در تمام عرصه های زنده گی خود اعتماد به نفس را یاروهمراه خود ساخت میتواند به خوبی از عهده ای تمام کارها


بیرون شود و بزرگترین مشکل را هم به آسانی میتواند حل نماید و این گونه شخص همیشه در زنده گی خود موفق و تمام امور


کاری و زنده گی وی به خوبی و بدون کدام مشکل میتواند به پیش برود برعکس اگر خود را از مشکلات زنده گی بترسانیم وهمه


کارهارا مشکل جلوه بدهیم و هیچ وقت کوشش نکنیم اعتماد به نفس داشته باشیم در کارها باعث میشود که همه امور به اشکال


بسیار سخت و دشوار به پیش برود و زنده گی این قسم اشخاص هم همیشه سراسر مشکلات و بی بندوباری ها به پیش میرود.
About the author

160