محیط زیست!!!

Posted on at


محیط زیست یکی از جمله مهمترین کارهای که باید در یک کشورو یک ملت صورت گیرد همانا اهمیت قایل شدن به


محیط زیست است که پاک نگهداشتن آن از هرگونه آلوده گی وکثافات نه تنها وظیفه دولت بلکه وظیفه همه مردم آن محیط


و جامعه است برای پاک نگهداشتن محیط زیست باید همه دست به دست هم دهیم وبکوشیم تا از هیچ گونه سعی وتلاش در


راه پاک نگهداشتن محیط اطراف خویش از خانه گرفته تا محلی که درآن زیست داریم وشهری که درآن زنده گی میکنیم


دریغ نورزیم.پاک نگهداشتن محیط باعث سرسبزی وپاکی هوا از هر گونه آلوده گی محیطی میشود و باید انسان بیندیشد وتفکرکند که این


طبعیتی که خداوند«ج»برای ما خلق کرده واعطا نموده است از آن به صورت درست محافظت نموده وبه این نعمت الهی


ارزش قایل شوند تا بتوانند از محیط و هوای پاک استفاده کنند که این محیط پاک تمام موجودات وزنده جانها را از خطریا


امراض گوناگون جلوگیری میکند برای اینکه بتوانیم یک محیط عاری از کثافات را داشته باشیم باید زیاد بکوشیم تا درهر


گونه و هر قسمت از حویلی یا بیرون از خانه نهال غرس نماییم که این نهال ها به مرورزمان رشد و نموکرده باعث میشود


تا گرد و غبار را توسط برگها گرفته ونگذارد محیط آلوده شود.داشتن یک محیط پاک و هوای صاف برای همه موجودات ضروری است که باید هوای پاک وصاف را تنفس نموده از امراض


گوناگون درامان باشند و همچنین نباتات نیز در موجودیت هوای پاک وصاف میتوانند به خوبی رشد و نمو نمایند چون وقتی یک


مکانی که در آن کشت وزراعت صورت میگیرد اگردرآن محیط آلوده گی زیاو هوای ناپاک باشد نباتات همان منطقه هم نمیتوانند


به خوبی رشد و نمو نمایند پس لازم وضروری است تا همه دست به دست هم دهیم و برای داشتن یک محیط پاک و هوای صاف


محیط خود را از هر نوع مرض ها وکثافات نگهداریم تا باشد کشورما همیشه زیبا وسرسبز بماند. About the author

160