تجارت درافغانستان

Posted on at


درافغانستان یا آریانای قدیم اززمانه های سابق نظر به موقعیت جغرافیای آن دراین منطقه که در چهارراه تمدن آن زمان قرارداشت یعنی به طرف شرق آن تمدن های هند و چین وبه طرف غرب آن تمدن های فارس یونان وروم قرارداشت .تبادله اموال خیلی زیاد صورت میگرفت و مردم این ممالک به تجارت ودادوستد میپرداختند تجارت درحال حاضر نیز برای مردم افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است . افغانستان میتواند ازموقعیت خاص جغرافیایی خود بین همسایه ها به حیث یک چهارراه حداکثر استفاده کرده و درعرصه ازدیاد عواید ملی اشتغال و ارتباطات قدم های موثری را دربر دارد زیرا افغانستان ظرفیت انتقال هزاران تن اموال تجارتی و مخصوصا اموال ترانزیتی را از شاهراه های کشوردارد. قابل ذکر است که فعلا بیلانس تجارت خارجی

افغانستان کا ملا نا متوازن است وحجم واردات نظر به صادرات به مراتب بیشتر است که تولیدات داخلی کم و اقتصاد بسیار ضعیف رانشان میدهد یکی از عوامل آن جنگ چندین ساله درکشوراست . امروز تجارت درداخل افغانستان به پیمانه وسیع صورت میگیرد که علت آن ازدیاد نفوس بلند رفتن نسبی زندگی وتقاضا ی روز افزون مردم به وسایل ومواد صنعتی وخدماتی می باشد .محصولات زراعتی معمولا ازدهات وقصبات کشوربه مارکیت ها و بازار های دورونزدیک ارسال میگردد . و محصولات صنعتی هم درداخل شهرها  هم در قراوقصبات به فروش میرسد. افغانستان که مناطق مختلف اقلیمی دارد زمینه را برای زرع و تولید انواع مختلف نباتات مساعد می سازد . دهاقین وزمین داران علاوه بر رفع نیازمندی های خود شان محصولات زراعتی را به بازار عرضه مینمایند . مثال برنج در مناطقی که آب وهوای گرم و آب فراوان دارد مانند ولایات شرقی وهم چنان مناطق شمالی تولید می شود. که طبعا محصولات زیاد آن در داخل کشور به مناطقی که در آنجا برنج زرع نمی شود. به فروش میرسد. مثال دیگرآن قالین است که تولیدات بیشتر آن معمولا در صفحات شمال کشور صورت میگیرد و نه

تنها در بازار های داخلی کشور به فروش میرسد بلکه یکی از عمده ترین اقلام صادراتی کشور نیز به حساب میاید . اینگونه زمینه فروش تمام محصولات داخلی وارد شده در سرتاسر کشور توسط تجار مساعد میگردد بعضی از محصولات زراعتی بعد از پروسس و صنعتی شدن در بازار های داخلی کشور به فروش میرسد قابل ذکر است که جنگ های  سه دهه اخیر تمام زیربناهای اقتصادی را از هم پاشیده و به تجارت نیز بیشترین صدمه وارد گردیده که در نتیجه آن افغانها بیشتر از پیش متکی به اموال وارداتی گردیدند اما خوشبختانه در این اواخر کار و بازسازی یک تعداد موسسات صورت گرفته همچنان احیا و بازسازی سرک ها و راه های مواصلاتی نیز صورت گرفته و قوانین جدید تجارتی به میان آمده که سبب رونق تجارت خواهد شد . مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت از مواد غذای موادخام می باشد. مانند میوه های خشک و تازه پخته ملوج و محصولات حیوانی مانند پشم و پت و پوست قره قل روده و محصولات صنعتی مانند قالین و گلیم وغیره  محصولات صنایع دستی و همچنان سنگ های قیمتی می باشد. حجم و انواع اموال وارداتی افغانستان نظر به صادرات بسیار زیاد است که ضعیف بودن اقتصاد افغانستان را نشان میدهد و اموال وارداتی مانند ماشین آلات و وسایط ترانسپورتی مواد نفتی و روغنیات مواد کیمیاوی مواد خوراکه مانند گندم شکر چای روغن نباتی و منسوجات  لباس ادویه و غیره که زیاد تر آن اموال استهلاکی میباشد. About the author

ParisaHaidarey

Parisa Haidari is from afghanistan . she is student in Ali Shirnavai high school. she has very interest to write blog .

Subscribe 0
160