عنعنات مردم افغانستان

Posted on at


گرچه همه ما شاهد بوده ایم که بیش ازسه دهه جنگ در افغانستان ودر چند سال پیش که طالبان به افغانستان مسلط شده بودند که این باعث گردید تا مردم از خانه های شان کمتر بیرون گردند و از ترس بسیار بیشتر اوقات در خانه هایشان بمانند وحتی تعدادی بیشماری از هم وطنانی ما به کشورهای خارج مهاجر شدند با آن هم یعنی به این همه مشکلات و موانع فرهنگ و رواج های پدران و نیاکان ما هنوزهم پای برجاست و مردم ما از آن پیروی می کنند. که از آن جمله رفت آمد و مهمان نوازیست که به حیث یک عنعنه مهم شناخته گردیده است زمانیکه درافغانستان به خانه شخصی مهمان بیاید صاحب خانه سعی وتلاش میورزد تا بتواند بهترین تشریفات را برای مهمانش بگیرد


.


در چند سالی پیش مهمانی های طو یل مدت رواج داشت اما در عصر امروزه کوتاه مدت رواج دارد اما در دهات تا نیزمهمانی ها به درازا میکشد. متاسفانه با وروی تعدادی زیادی از نظامیان خارجی و تجاران خارجی به افغانستان این کشور را نقطه تقاطع میان دو فرهنگ که شامل فرهنگ خارجی ها وفرهنگ مردم اصیل افغانستان قرار گرفته است و حتی حالا تعدادی از مردم افغانستان فرهنگ کشورهای بیگانگان را وارد فرهنگ اصیل خود کردند. که مهمترین عنعنات مردم افقانستان درعرصه مهمان داری قرارذیل است.


احوالپرسی که درفرهنگ های مختلف از هم متفاوت است شخصی که مهمان می رود یا برایش مهمان می آید نخست احوالپرسی می کنند. احوالپرسی طوریست که همدیگررا درآغوش گرفته وروی یکدیگررا می بوسند وهمچنان کودکان دست بزرگان را می بوسند و زنان هم با بوسیدن احوالپرسی می کنند این در حالیست که اکثرکشورهای خارجی دارای چنین فرهنگی نمی باشند که در افغانستان چنین عملی ابراز محبت واحترام داشتن است


.


در اکثر ممالک جهان غرب دست دادن هنگام احوالپرسی کفایت می کند بغل کشی و روی بوسی برای آنانیکه به آن عادت ندارند عجیب می باشد. هنگامی که وقت صرف غذا میرسد افغانها چنین عملکردی دارند به روی فرش می نشینند ومهمان در صدر مجلس می نشیند و یکی از جوانان آفتاب لگن آورده بالای دست مهمان و دیگران آب ریخته و جوانی دیگردست پاک میدهد زمانی که دسترخوان هموار گردید بهترین ومتنوع ترین غذاها را نزد مهمان و دیگران می گذارند وافغانها به دست راست غذا می خورند از پنجه وقاشق استفاده نمی کنند و درکاسه یا بشقاب مشترک نان می خورند و به مهمانانشان زیاد تعارف می کنند. وافغانها در هنگام صرف غذا اطرافیان خود را به غذا خوردن دعوت می کنند ودر حین غذا خوردن کاری دیگری راانجام نمیدهند ومهمان هر کسی که باشد و چند روزی که اقامت می کند باقدر وعزت از او مهمان نوازی میگردد


.                                                             About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160