زگهواره تا گور دانش بجوی

Posted on at


علم ,دانش ,استعداد همه و همه کلمات و واژه هایی اند که به هم مرتبط میباشند,انسان برای بدست آوردن علوم و دانش همواره ز بدو تولد تا لحظه ی وداع از این دنیای خاکی تلاش های زیاد مینماید,علم و دانش انسان را به سوی موفقیت های روز افزون و از همه مهمتر راه راست هدایت میکند,آنانی که همواره در حستجوی یادگیری علم و دانش هستند از جمله اشخاص موفق و پیروزی اند که قله های ترقی را یکی پس از دیگری فتح میکنند,


نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص)در غار بودند که فرشته وحی به آنان نازل شدند و با ندای آسمانی بلند از آنان خواستند تا بخوانند ولی آن حضرت در پاسخ به جبرییل فرمودند که نمیتوام ولی دوباره گفتند بخوان ,همین بود که پیامبر بزرگوارمان توانستند تا  بخوانند و بنویسند,پس در اینجاست که این نتیجه را باید بگیریم که یادگیری علم و دانش به هر زن و مردی فرض میباشد,برای یادگیری علم و دانش هیچ زمانی دیر نیست کسانی که در زمان طفولیت خویش نتونستند تا علم بیاموزند در جوانی میتوانند علم را فراگیرند و اگر در جوانی نتوانستند میتوانند در پیری وجود خویشتن را از نعمت علم و دانش سیراب سازند


در کشور عزیزمان افغانستان در طی چند دهه ی متمادی جنگ و خونریزی مردم نتوانستند آنگونه که میخواستند علم را فراگیرند,و همواره زنان ,دختران,کودکان از فراگیری علم باز ماندند,رژیم طالبان یکی از جمله عواملی بود که افراد زیادی را خانه نشین نمود,ولی با خروج دشمنان از این خطه مردم به راحتی به مکاتب  رفتند,مکاتب باشکوه شد و صبح گاهان شاگردان زیادی را نظاره گر بودیم که با شور و شعف زیادی رهسپار کانون های علمی و تربیتی میشدند و علاقه مندی خویشتن را نسبت به این صنوف نشان میدادند


انسان باید در مدتی که در این دنیا زنده گی میکند از زنده گی خویشتن به نحو احسن استفاده نماید,فراگیری علو و دانش است که انسان را فهمیده و بیدار میسازد و باعث میشود تا مردم به طور صحیح و درست معنا و مفهوم اساس خلقت,دلیل پیدایش ,و احکام و دیگر موارد را یاد گیرند,این فرموده ی شاعر چه زیبا و مبرا است که "زگهواره تا گور دانش بجوی"


پس بیایید تا با سهم گیری در یادگیری بیشتر علم دانش زنده گی و دنیای خویش و از همه مهمتر آینده ی کشور زیبا و دوست داشتنی خویش افغانستان را زیبا سازیم,تا باشد تا دیگر هیچ خانه ای دارای اشخاص بی سواد نباشد و همه باهم در راه آبادی,آزادی,و موفقیت کشور خویش گام برداریمAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160