تدارکات در افغانستان

Posted on at


علی رغم آنکه تدارکات یک موضوع بسیار مهم و جهانی می باشد، اما تا هنوز منحیث یک واژه مبهم و مشکلات و مسایل زیادی فرا راه آن وجود دارند که تا هنوز ناحل شده باقی مانده است. به طور مثال تدارکات دربسیاری از کشورهای جهان منجمله کشور عزیزمان افغانستان تا هنوز منحیث یک رشتۀ تحصیلی معرفی نشده و در مکاتب و دانشگاه ها منحیث یک مضمون تدریس نمی گردد. از این جهت است که در نبود کارمندان مسلکی آگاه از مسایل تدارکات، ادارات دولتی اشخاص غیرمسلکی و نا آگاه را توظیف می نمایند که این امر یکی از اسباب و علل عدم توانایی مصرف بودجه ای که برای شان اختصاص و منظوری داده شده نیز می باشد

 

 

 

 

با توضیحات مختصر فوق، میخواهم به تعقیب مقالاتیکه قبلاً پیرامون موقف و حقوق زن در اسلام و تمدن غرب به زبان انگلیسی نوشته بودم، مقالات کوتاهی را روی موضوع متذکره بنویسم که امیدوارم حد اقل باعث ضیاع وقت خواننده گان عزیز نشده و بتوانم معلومات و لو اندکی را در زمینه فراهم نمایم. البته منبعد کوشش خواهم کرد هرمقاله ای را که از طریق فلم انیکس نشرنمایم، هم به زبان دری وهم به زبان انگلیسی به رشته تحریر دربیاورم. 

 

 

 

 

 

 لطفاً نظریات خویش را در مورد از این قبیل بلاگ ها ارائه بدارید.

 

 

 

 این موضوع ادامه داشته و درصورتیکه خواسته باشید، بعد از دریافت نظریات شما عزیزان می توانید به خواندن موضوعات بعدی از این قبیل نیز ادامه بدهید.About the author

SayedmurtazaAman

Born in Takhar Afghanistan

Subscribe 0
160