عوامل موثر در ارتقای سلامت اداری

Posted on at


عوامل موثر در ارتقای سلامت اداری
فساد اداری را میتوان سؤ استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بیان نمود و این در حالیست که فساد اداری به منافع یک تعداد محدود تمام می شود و سر انجام برای جامعه،سکتور- های خصوصی و دولتها بسیار گران تمام می شود


 


.
زمانی کارکرد اداری در یک مملکت بهبود میابد که حکومت مردم را از فقر نجات داده،سویۀ تعلیم و صحات را بلند برده،امنیت مرزها را از هر لحاظ بهبود بخشیده،ساحۀ آزادی شخصی را وسعت داده،اقتصاد مناسب و برنامه های طویل مدت انکشافی را تقویت بخشد.
اما فساد اداری در افغانستان چنان پدیدۀ گسترده ای شده که مهار نمودن آن یک چالش بر طرف نا شدن به نظر می رسد و این در حالیست که جامعۀ افغان دست روی دست گذاشته و بدون هیچ تحرکی به عملکرد دولت چشم دوخته اند و بدون هیچ مسئولیت پذیری تنها دولت را متهم می کنند.
به طور خلاصه نقش جامعۀ مدنی در راستای سلامت اداری وابسته به جایگاه سیاسی آنان میباشد.
آنان با افزایش فعالیت میتوانند هم خود و هم دیگران را  در حصول اطمینان از اصلاحات مؤثر و پایدار کمک کنند.About the author

FatemaMaten

Fatema Maten was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 11th class. Interested to social media and writing.

Subscribe 0
160