انتخابات وبرادران ناراضی

Posted on at


                                 
انتخاب نمودن حق مسلم مردم است تا نماینده گان خود را انتخاب کنند تاامورکشور را به نماینده گی از آنها به پیش ببرد .واین حق ومسولیت هر افغان است تا از حق اش استفاده کند ونماینده منتخبش رای بدهد واین وظیفهوجدانی هر افغان است تا رای بدهد بنآ باید ثبت نام نماید ومردم باید با در نظرداشت شایستگی نه بر اساس اصل ونسب رای بدهند که این یک فرصت مناسب برای افغانها خواهد بود تا بهترین رهبر را برای افغانستان انتخاب نمایند وما افغانها نمی خواهیم کسانی عهده دارامورکشورشوند که جیب های خودرا پر کنند .این یک فرصت است که از رائ خود استفاده کنیم ونیروهای ملی امنیتی افغان عهده دار امنیت مبارزات انتخاباتی ثبت نام کارت رای دهی اند. چون ما افغانها مسلمان هستیم پس باید در انتخاب شخصی که خود را کاندید کرده دقیق باشیم تا که شخصی شایسته همه امور که شامل امورات اقتصادی وسیاسی از همه مهمتر اسلامی میباشد وما از مردم می خواهیم که معنی واقعی اسلام را بیاموزند در صلح زندگی کنند وبرای پیشرفت کشور شان تلاش نمایند وبرای اینکه یک انتخاب دقیق وشفاف صورت گیرد . باید همه دست به دست هم داده تا بتوانیم در انتخاب شخص شایسته اداره امور موفق گردیم. وازبرادران ناراضی خود می خواهیم تا در این امور ما را کمک کنند چون بدون امنیت هیچ نوع انتخابات موفق نخواهیم داشت. و تمات اقدامات رویدست گرفته می شود تا برادران ناراضی به جامعه شان ادغام شوند. به گونه مثال: برادران ناراضی که به پروسه صلح یکجا شوند به آنها آموزش مسلکی داده می شود . شورای صلح در مناطق این افراد پروسه


 


های انکشافی را عملی می نمایند که به نفع آنها وجامعه شان بوده وهمچنان برای زمینه کار فراهم شود. خود شخصآ از برادران ناراضی می خواهم که به خانواده های شان برگردند وزندگی شان را بهبود بخشند وزمینه را برای فرزندان شان مساعد سازند که در فضاصلح وآرامی بزرگ شوند .ما مسلمان هستیم وشما میدانید در صورت که به مردم تان خدمت کنید خداوند متعال پاداش بزرگ به شما عنایت خواهد کرد. که انتخاب دقیق هم یک نوع خدمت برای مردم است. بنآ برادران ناراضی باید به پروسه صلح یکجا شوند تا خانواده ومردم شان در صلح وآرامی زندگی نمایند. وانتخابات به خوبی وبدون جنگ وجدال به پایان برسد. نماینده اتحادیه مواد غذای ولایت هرات محمد نصیر اکبرزاده می گوید رای ما آینده ماست باید در انتخاب دقیق باشیم تا درآینده پشیمان نشویم وشخصی باید انتخاب گردد که واقعآ لیاقتش را داشته باشد. وبتواند که امور کشور را به خوبی اداره کند وبتواند صلح وامنیت را در کشور بر پاکند ونه شخصی باشد که به فکر منافع شخصی خویش باشد در پایان امید برآن که انتخابات شفاف رخ دهد. بدون جنگ وتقلب کاری تدر رای دهی انتخابات به خوبی به پایان برسد وباصلح کامل
 About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160