سه سوال که در افکار عمومی دو قشر جامعه وجود دارد

Posted on at


1 چطور یک اینده درخشان داشته باشیم؟
2 ایل می توان یک شخصیت بزرگ شویم؟
3 راز موفقیت درچی گنجانیده شده؟

1: چطور یک اینده درخشان داشته باشیم: قابل ذکر است که ما در قدم اول در محیط که زندگی خود را سپری می کنیم باید متوجه شد که چطور همنوعان ما به قله ها پیروزی دست پیدا کرده با کدام افکار توانسته اینده خوب را از آن خود کند. ما باید در این زاه و روش خود را هم سازگار کرده و مفکوره ها که در ذهن ما جریان دارد در فامیل بحث نموده واز انها نظرات که موافق به مفکوره ها ما است جلب نموده و انرا در اینده به روی کار گذاشته پس به مرور زمان ذهن ما انکشاف یافته باعث ان می شود که اینده مان را توسط دستان خود بسازیم و این است که اینده درخشان را به پیش خواهم داشت وسر بلندی ها زیاد کسب نموده می توانیم خود را یکی از اشخاص فعال جامعه احساس کنیم

.
2: ایامی توانیم یک شخصیت بزرگ شویم: درابتدا انسان افکار که در ذهن خود دارد می خواهد خود را از اشخاص که در جامعه است بیشتر نمایش داده تا مردم را جلب توجه خود بسازد شخصیت انسان فعل است که همه امور زندگی را در بر می گیرد ما باید برا ان باشیم آداب و ماشرت که بین همدیگر داریم رعایت کرده ودر همه موارد باید صبر و حوصله داشته باشیم

و از خوشنت و عصبانیت کار نگرفته و شخصیت که در وجود هم نهفته است انرا برای مردم به نمایش داده تا در جامعه از حرکات وصجبت کردن ان اعضای دیگر جامعه استفاده خوبه را بکند ان است که همه برای ما احترام قایل میشود این است که یک شخصیت بزرگ شدیم

.
3: راز موفقیت در چی گنجانیده شده: راز موفقیت انسان همیشه وابسته به خودش می باشد خداوند متعال برای انسان فعل اختیاری قرار داده تا خودش بتواند در زندگی خود تصمیم بگیرد. زار موفقیت در سعی وتلاش زیاد علم اموختن بوده تا سطح اگاهی خود را افزایش دهیم

و معلومات که کسب نمودیم در امور زندگی خود پیاده کرده و از ان استفاده خوب به عمل آورده می توانیم. علم انسان را وادار به این می کند که چطور در هم امور وابسته به خود بوده از افکار روشن استقاده نموده رازها موفقیت زندگی را به درستی بدون مشکلات سپری کندAbout the author

hamayoonNoorzai

hamayoonRahimi

Subscribe 0
160