شهروند مسولیت ما چیست؟

Posted on at


 


روزی در شهر با کاری عجیب یک شهروند روبرو شدم، خواستم تا برایش بگویم که این کار را از روی نافهمی میکند و یا علت دیگر در عقب کار وی نهفته است سر سخن را با او این چنین آغاز کردم.


برادر مگر اینجا جای انداختن کثافات است؟


شهر داری جا های مخصوص برای انداختن زباله ها تعین کرده است.


حالا با این کارت بیا ببینیم  کدام یک مسول  و کدام یک مقصریم؟


خوب برایم تعریف کن شهر چرا کثیف و آلوده است؟ولا نمی دانم مردم این شهر ، کثافات را بی جا می اندازند، خوب مگر خودت هم این کثافات را بی جا انداختی.


 مردم این شهر کی است ؟


شهر از من و تو و چند شهروند دیگر بوجود آمده اما من تقصیرو اشتباه ام را بالای خودت می اندازم، و خودت تقصیر و اشتباهت را بالای من در حالیکه هر دو مقصیریم.


حالا کدام یک مسول و کدام یک مقصر ایم؟


خوب در قسمت پاک نگه داشتن شهر هر دو مسول ایم . در همین حال در قسمت نرساندن پیام پاکی و نظافت به دیگر شهروندان نیزهر دو مقصرایم چی خوب است تا شهر ما مانند دیگر شهر های دنیا پاک و زبیا باشدبرادر عزیز یک مشکل دیگر هم وجود دارد


 چی مشکل؟


   ساخت تعیمرات خود سر و بیدون ماستر پلان شهر داری پر ازدحام نفوس و تولید کثافات بیش از حد در شهر افزوده شده است


خوب این مشکل را میتوان با همکاری با نهاد های مسول رفع کرد و در قسمت کاهش ساختن شهرک های خود سر با شهر داری همکار شد و همه متحدانه شهرواندان میتوان این مشکل را با آسانی رفع کرد .


ولی باید در قسمت رساندن مسولیت های فرهنگ شهر نیشنی برای شهروندان تلاش بیشتر نمایم تا شهر ما هر چی زود تر به یک شهر زیبا با معیار های شهر نیشنی برابر شود.


خوب درست است برادر تشکر از اینکه حقایق انکار ناشدنی را برایم گفتی


بعد از این کوشش میکنم تا این مسولیت را به دیگران هم انتقال بدهم


 


نویسنده :  نصیر احمد " علی زی  "About the author

160