رسانه ها میان چالش ها و موفقیت ها

Posted on at


                 


ده سال تجربه آزادی برای رسانه های افغانستان کنش ها و واکنش های  بیشماری را به دنبال داشته است با این وجود ایجاد تخنیکی  بیشمار رسانه ها درافغانستان چالش ها و دست آورد هایی را نیز به همراه داشته است چنان چه رسانه ها پدیده ی بسیار جدید در افغانستان است ،یک چالش مهم د رمقابل رسانه ها عدم  امنیت است ، امروز ما شاهد حضور خبرنگاران در محل رویداد هستیم که اطلاع ها را در زود ترین  فرصت  به مردم می رسانند و حتا با مرگ مقابل می شوند و هم چنان تهدیدها از طرف طالبان هم منجر به قتل رسیدن خبرنگاران و آتش زدن استیشن های رادیو شده است . اما می توانیم در مقابل این همه چالش ها، از موفقیت های رسانه  در ده سال اخیر ذکر کنیم ازجمله  به وجود آمدن تعداد زیاد رسانه ها است  که باعث می شود بین رسانه ها رقابت به میان بیاید و هر کدام کوشش کنند تا رویداد ها و اطلاع ها را به زودترین فرصت به مخاطبان بازتاب دهند پس بزرگ ترین دست آورد رسانه ها در حال حاضر رساندن پیام و خبر دقیق و موثق به مخاطبان در کمترین وقت است 


در حال حاضر رسانه های کتبی و چاپی نسبت به رسانه های دیداری و شنیداری علاقه مندان کم  دارند علت آن بر می گردد به دو عامل   1. عدم رسیدن روزنامه ورسانه های چاپی به قرا و قصبات وکم بودن تیراژ آنها

  2. بی سوادی تعداد زیاد از مردمشایعه پراگنی یعنی دروغ ، تهمت و حقایق را وارونه جلوه دادن است که خود خلاف قانون رسانه های همگانی افغانستان است و ناشی از عدم آگاهی ژورنالستان از اصول خبرنگاری و ژورنالیزم می باشد که متاسفانه کار رسانه ای را به مشکل مواجه ساخته است و باعث دور ماندن مردم از اطلاع ها شده است .


پس هر گاه وسایل ارتباط همگانی از آزادی توام با مسولیت تبدیل شود دیگر رسانه ها به شایعه پراگنی متهم نمی شود .


 About the author

marzia200haidari

Marzia haidari one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160