جنگ نرم

Posted on at


 


       وقتی از جنگ نام می بریم این را باید بدانیم که سه نوع جنگ وجود دارد. 1-جنگ سخت 2-جنگ نیمه سخت 3-جنگ نرم


       جنگ سخت  همان جنگی است که قابل رویت است و ابزار جنگ به طور آشکارا در آن مشاهده می شود.جنگ نیمه سخت ترکیب از هردو است و جنگ نرم که بیشتر فوکس روی آن صورت می گیرد عبارت از جنگی است که ابزار جنگ در آن مشاهده نمی شود وآشکارا جنگی وجود ندارد .


       جنگ نرم یک پروسه ی طولانی دارد و مدت بیشتری را نسبت به جنگ های دیگر دربر می گیرد جنگ های دیگر شاید سه سال  ،هشت سال و غیره را در بر می گیرد اما جنگ نرم ممکن بیشتز از 30 ویا 40 سال را دربر گیرد چون به اساس پلان و طرح ریزی دقیق صورت می گیرد در اخیر توافق وموفقیت هم دارد.


       در جنگ نرم از هر نوع وسیله جهت تحت تاثیر قرار دادن افکار عامه استفاده می شود که همه افراد جامعه از هر طبقه و قشرو بیشتر قشر بی سواد وطبقه ی پایین جامعه را متاثر می سازد.


       پس جنگ نرم عبارت از :هر گونه افدام نرم افزارانه اعم از روانی ، تلیغاتی ، رسانه ای  اطلاتی، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی   و علمی  است که جامعه یا گروه هدف را نشانه می گیرد و بدون در گیری نظامی با بهره گیری از روششهای اقناع سازی ویا مدریت احسا سات و غیره صورت می گیرد.


       وهمچنان باید گفت که جنگ نرم  اقدامات خود را آشکارانه انجام می دهد در شکل قانونی عمل می کند و یک جنگ نامحسوس است  که ماهیت جنگ  در آن دیده نمی شود.مسالمت آمیز بوده و جنبه ی خشونتی ندارد چون برخورد های سطحی حساسیتی  را در جامعه بر نمی انگیزد.


      به  همین سبب است که بیشتر در جامعه رشد می کند و افکار مردم را تحت تاثیر  قرار می دهد و بر هرطبقه ای  از جامعه  برنامه های خاصی دارد  برای جوانان ،کودکان وبزرگسالان که چگونه با برنامه ریزی دقیق افکار آنها را تحت تاثیر قرار داده  و هدف  را که می خواهد از طریق همان برنامه ریزی بر آورده کند.


About the author

160