مراقبت های ویژه برای خانم های آبستن

Posted on at


 

یک مادر زمانیکه طفل دربطن خود دارد باید غذا های مقوی بخوردتا طفل در بطن او تغذیه شود وهر روز باید حدقل سه گیلاس شیر بخوردتااستخانهای طفل مستحکم شود تاکدام کم کاستی در وجود طفل که در بطن او است نباشد زنان حامله باید هر روز مقداری کافی آب انگور میل نمایند برای  آنکه به مریضی های مثل سر گیجه غش استفراغ درد شکم درد دندان دوچار نشوندمصرف آب انگوریا کیله فایده زیادی برای زنان آبستین دارد زنان حامله باید روزانه مقدار کافی شیر کره ونباتات بخورند 2کیله سیب هم دردوران حاملگی بسیار مفید است مقدار این میوه ها بستگیدارد به اندازه قدرت هضم آن 3از هفت ماه به بعد باید از مقاربت به پرهیزند واز تفریط بر حذر باشند زیرا در دو ماه آخر سقط چنین است اگر این خطر هم نباشد طفل ممکن است ناقص الحلقه بدنیا بیاید که باید یک عمر را رنج ببرند وبعد از حمل زایمانباید از افراطوتقریط بر کنار باشد وغذا های مقوی وسهل هضم بخورند وخوراکی های نامبرده وزیر به خصوص برای ایام بعد از حمل بسیار مفید است1آب انجیر تازه را گرفته کمی آن راگرم نموده با عسل مخلوط کرده وبه زن حامله بدهند 2 الی دوازده دانه کیله را گرفته شیر را هم جوشانده او کیله هارا بعد از آن شیر را به او بدهند این عمل میبایست به مدت یک ماه ادامه داشته باشد خوراندن خوراندن خوراکیهای مقوی (از قبیل پسته ،خرما،کشمش،وسایر میوه ها ی خوشک به زایمان بسیار مفید است

عوارض بعد از زایمان عبارت از (خون ریزی زیاد وغیره میباشد)وبا خوردن عصاره انگور بر طرف میشود انگور محتوی آهن بسیار میباشد ولذا مبرای تولید گلبولهای قرمز خون در بدن بسیار نافع است همچنان انگور برای فقر الدم ،ضغف بنیه وسستی اعصاره مفید میباشد برای برطرف کردن درد زایمان زن حامله باید از آغاز ماه نهم حاملگی تا آخر روز ولادت طفل هر روز صبح دوقاشق چای خوری روغن بادام بخورد About the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 0
160