بیکاری جوانان درافغانستان

Posted on at


                


سطح بالای بیکاری درافغانستان تخریب کننده اقتصاد وامنیت داخلی این کشورست ‍‍‍‍؛کمبودی شغل دراین کشور سبب گردیده که هزاران مردجوان ب کشورهای همسایه مهاجرت نمایند هرچند ک اقتصاد این کشور درحال حاضر وابسته ب کشورهای خارجیست  وبیکاری نیز سبب گردیده تا مردم ب کشت ککنار روی اورند


 


 


وبعضی دیگرتشویق ب پیوستن ب گروهای فراحی طالبان گردیدن .تجارت تریاک ازسودمندترین عوایدیست ک نصیب شوریشیان میگردد این عاید سبب گردیده ک دشمنان افغانستان درجنگ درمقابل عساکر خارجی وعساکرداخلی مقاومترگردند.طالبان ازافراد بیکار ب عنوان حمله کننده انتحاری ونیروهای مسلح کارمیگیرند.وعلت دیگربیکاری جوانان عدم سرمایه گذاری تجار در داخل کشور میباشد.چون ک امنیت در کشور حاکم نبوده وهیچ شخص سرمایه دار حاضر ب سرمایه گذاری در داخل افغانستان نمیباشد.وسرمایه را ب کشورهای خارجی انتقال میدهند.زیرا ان اشخاص امنیت شخصی ندارند واطفال واقاربشان توسط اختطاف گران ربوده میشوند .پس ازین سبب بسیاری از اشخاص ک قدرت سرمایه گذاری وباز کردن فابریکه های صنعتی وشرکتها را دارند ک باعث اشتغال جوانان میشود وبیکاری کمتر میشود وفساد اجتماعی را ریشه کن میکند از این عمل سرباز میزنند.بخاطرحفظ امنیت شخصی جان ومال اولادخویش.About the author

160