گیومه (( )) چیست؟

Posted on at


 


گیومه نشانه ی است برای (( مشخص کردن )) بکار میرود و یکی از راجع ترین کاربرد آن مشخص کردن آغاز و انجام تقل قول است، از آنجائیکه تقل قول چند نوع است، شیوه به کاربرد گیومه را در نقل قول مستقیم توضیع میدهیم و چون در نقل قول غیر مستقیم گیومه بکار نمیرود از آن صرف نظر میکنیم.


الف) هرگاه عبارت نویسنده یا گوینده نقل قول شده باشد در اصطلاح به آن تقل قول مسقیم گویند و این گونه نقل قول حتمآ در داخل گیومه قرار میگیرد.


مثال ها:


او پرسید (( آیا کتاب خانه ملی را دیده ای؟)).


آنها گفتند (( لطفآ پاسخ سوال ها را به ما بگو)).


حسن میگفت (( اگر درس هایت را خوب بخوانی، میتوانی تابستان به کابل بیایی)).


سعدی میگوید: (( هرکس عقل خود به کمال نماید فرزند به جمال)).


روح استادم شاد که میگفت: (( برای زنده گی کن و برای مردم هم بمیر)).


یاد آوی 1:هرگاه مطلب نقل شده درازوشامل چندبند(پارگراف)باشند وعلامه های نقل قول درآغازهر بندفقط درپایان بند آخر قرار میگرد.


یادآوری 2:هرگاه نقل قول درضمن نقل قول دیگری بیاوریم آنرا درمیان علامت نقل قول(،......،)قرار میدهیم.


  مثال:


گفت:((شنیده ای که پیغمبر اکرم فرموده است:ُطلب العم فریضته علی کلی مسلم،)).


گفت: ((درجای خوانده ام که یاخاموش باش،یاحرفی بزن که ازخاموشی بهترباشد،))


ب)هنگام ذکر عنوان مقاله ها،رساله ها ،اشعار،روز نامه ها ،آثار هنری،فصل هاوبخش های یک کتاب مانند:


باب اول بوستان سعدی در((عدل وتدبیر ورای)) است.


لازم به ذکر است که عناوین فوق رادرداخل گیومه قرار میدهم وباخط موجدار بیان میکنیم.


یادآوری3) عبارت نقل شده درداخل علامت نقل قول،نشانه های نقطه گزاری خودراحفظ میکند وعلامت پایانی اگر مربوط به جمله یاعبارت نقل شده باشد درداخل نشانه نقل قول می آید.


مثل: ((آیاموزیم هرات رادیده ای؟))About the author

sabriahamedy

sabria hamedy was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She has interest to Computer, Writting and reading books.

Subscribe 0
160