ادب

Posted on atادب یکی از شاخصه های مهم هر فرد میباشد، و همچنان پیروی و نمایندگی از فامیل هر فرد میکند ادب باعث میشود که اشخاص برای شناختن و درک همدیگر پی ببرند. ادب رول مهم در شخصیت سازی انسان اجرا میکند، علم وابسته به ادب است، بدون علم انسان کامل نمیباشد. چنانچه میگویند با ادب باش که سرمشق جوانان ادب است


 


انسان که پرفیسور هم باشد ادب که نداشته باشد باز هم علم او فایده ندارد، پس ادب در هر ارثه زندگی نقش ارزنده و برازنده خود را دارد. ادب است که انسان ها را به گام های بلند میرساند ادب نمودا از نهادهای جامعه میباشد هر شخص که ادب داشته باشد باعث مخر اولیا خود میباشد، ادب روشن کننده افکار بشر است شخص ادیب از دیدگاه اسلام مقام و منزلت بالای دارد به همین دلیل اول ادب و بعدا تعلیم


 


کسی که ادب را مراعات میکند در زندگی صاحب کامیابی میشود و ادب است که مانند زیور در وجود انسان میدرخشد انسانی که میخواهد در همه زندگی صاحب عذت باشد، در تمام ابعاد زندگی ادب را سرمشق زندگی خود ساخته گام به گام با ادب از زندگی خود سپری کند، ادب زیور انسان است هر انسان باید کوشش کند با این زیور قیمتی خود را آراسته نماید تا انسان کاملی باشد 
About the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160