زندگــی انســان بســان کتــابچه ی است

Posted on at


زندگی انسان بسان کتابچه ی است که ورق های محدود و به تعداد متفاوت دارد برای صدونو ورق داده می شود ولی از بسیاری ها شصت، پنچاه و چهل می باشد


کی میداند شاید سی، بیست و یا از این هم کمتر این به تقدیر تعلق می گیرد که چه کسی چند صفحه را پرمی سازد ولی مهم این است که چگونه ان را پر می سازد این کتابچه ویژگی های شگفت انگیزی دارد تبدیل نمی شود ورق نو به مال و ثروت به دست نمی آید اگر هم نخواهی برگ یا ورق پر می شود برگ پر شده مجال دست زدن دوباره را ندارد کیفیت اوراق آخر در گرو چگونگی پر کردن برگ ها نخست است کسی که اوراق اولی را خوب پر کرده باشداوراق های اخیریش به همان اندازه زیبا خواهد بود بلاخره رستگاری اخروی انسان نیز وابسته به پر کردن همین اوراق است حکمت این که الله این کتابچه را یعنی زندگی انسان را به فصل ها کودکی جوانی پیری ورق ها سال تقسیم نموده است و هر برگ را به چند قسمت (ماه ها، سطرها و روز ها) تقیسیم ساخته در این است که انسان با ارزش هر فصل ورق سطر دقت نموده آنرا درست پر نمایدخوب است انسان بانو شدن هر ورق سال ورق گذشته را به باز نگری بگیرد اگر آنرا نادرست پر نموده باشد هنوز وقت دارد که برای ورق جدید دقت بیشتر نموده تا اشتباهات گذشته تکرار نگردد این هم نشانه ی لطف الهی است تا کسی که خواهان هدایت باشد به مجرد بازگشت به سوی او تعالی صفحات زشتش پاک می گردد


تهمینه عزیزیAbout the author

160