کودکان امروزکی ها استند

Posted on at


قسمیکه میدانیم اطفال کودکان و نوجوانان عزیز و دوست داشتنی گل های سر سبد هر خانواده بوده و میباشد


اطفال هر ملت شگوفه های نوید بخش باغستان همان جامعه بوده و هر یک از آنها به مثابه سرمایه انسانی آینده میهن و همچون گنجینه یی پر بهای هر ملت بشر دوست بوده و هستند


کودکان و نو نهالان در مجموع قشر نیرومند و سر نوشت ساز و تاریخ سازان  جوامع بشری که آینده کشور به آنها سپرده میشود


شخصیت ها دانشمندان و مشهورین  جامعه از وجود همین کودکان امروز تبارز خواهد یافت بنا این ثمره های باغ امید فردا کشور مان را بایدست به دیده قدر 


نگریست


و در عرصه همه حقوق شان تعلیم و تربیه    تغذیه    صحت    امنیت   آزادی   سعادت    امور بهداشتی   حفظ الصحه و غیره باید توجه جدی صورت گرفته باشد


چراکه تشویق و شفقت  و محبت به آن ها یکی از خواسته های اصلی و اساسی آنها بوده که نباید در خصوص همچو رسالت اسلامی انسانی و بشری مان یک لحظه هم بخواب غفلت رفت 


دنیای زیبای کودک زیباتر از آن است که آنرا باید بیان داشت


و باید در عرصه های حیاتی به آن اهمیت عالی قابل بود و آنرا با ارزش دانست


شایان تذکر است تا در ین مورد ارشادات مقدس پیامبر راستین مان را بیاد بیاریم که خود از ریختن اشک کودک مخالف بود


و وی چنین می فرمودند


که مومن کامل کسی است که چیزی را که به خود میپسندید به دیگران نیز بپسندید. که متاسفانه در کشور ما چنین نیستاز کودکان که در مورد ارزش ایشان قبلا یاد آور شدیم به مثابه یک حیوان استفاده ناجایز صورت میگیرد


که ما شاهد جنایات در جامعه امروزی هستیم عده ای خدا نا ترسان هستند که از خداوند ج نهراسیده و به اعمال غیر انسانی   اسلامی   و اخلاقی چون اختطاف سواستفاده های جنسی انجام دادن کار های زشت چون گدایی اسپند دود کردن و غیره


که تکرار چنین اعمال غیر انسانی در کشور بار ها مورد خشم هموطنان ما قرار گرفته است اگر ما خواستار یک کشور مترقی و آینده روشن هستیم باید در قدم نخست توجه جدی به کودکان و نو جوانان این کشور داشته باشیم


قسمیکه قبلا تذکر داده شد همین کودکان امروز آینده سازان کشور ماست اگر کودکان امروزی در چنین شرایط زنده گی نمایند پس در آینده چگونه میتوانند وطنرا از بد بختی ها نجات دهند و چه امید از ایشان دارا باشیم 


 


"نویسنده  آرزو "زحلAbout the author

160