وضعــیت زنــان افغـــان از دیــروز تا امـــروز

Posted on at


افغانستان کشوری است که سه دهه جنگ را پشت سر گذرانیده است و در طول این ادوار وضعیت زندگی مردم به  اشکال مختلف صورت میگرفت که از همه بدتر دوره ی طالبان بود که افغانستان آن را  به حیث بدترین دوره پشت سر گذاشته است.


به موقف زن در وقت طالبان هیچ ارزشی داده نمیشد نه تنها این بلکه طالبان قشر زن را اصلا هیچ حساب نمیکردند و بدین فکر بودند که زن فقط باید کسی باشد که که خواست هایشان را پوره بسازد و همیشه مقید به در خانه باشد.


با درس خواندن زنان و دختران مشکل جدی داشتند و بحث اینکه اجازه دهند که زن در بیرون از منزل وظیفه داشته باشد که به کنار بماند...... حتی خانمی نمی توانست فکر کارکردن در بیرون از منزل را در  سر بپروراند.


ظلم و ستمی که در دوره ی طالبان بالای زنان افغان صورت میگرفت را نمی توان با هیچ دوره ی دیگری مقایسه کرد تا به حال هیچ گاهی زنان با اندازه یی که توسط رژیم طالبان تحقیر و تحکیم میشدند روبرو نشده بودند .


دوره ی طالبان به مثل یک هیولایی بود که به یاری خداوند (ج) با سقوط مواجه شد , دوره ی هیولایی , دوره یی که زن را به حیث برده حساب میکردند و هیچ ارزشی برایش  قائل نبودند , دوره یی که جایگاه و منزلت زن را به باده ی فراموشی سپرده بودند حتی افغانان هم جایگاه زن را فراموش کرده بودند ,دوره یی که اشد مجازات برای زن داده میشد و فراموش شده بود که زن کی است ؟؟؟؟؟؟؟


"زن مادر است , زن است که جامعه و خانواده را میسازد, زن است که نسل آدم بقا یافته است" اما متاسفانه در آن دوره به زن هیچ نقشی در جامعه داده نمی شد, و واقعا دوره ی طالبان سخت ترین, بدترین و وحشتنا ترین دوره یی بود که از دوره ی پادشاهی و حکومتی افغانستان گذر کرد.اما این را هم باید بدانیم که دنیا همیشه به یک حالت باقی نمی ماند .


دنیا در حالت تغییر است , زندگی ها تغییر میکند , انسانها تغییر میکند , دوره ها تغییر میکند


همان قسمی که دوره ی  چنگیز از بین رفت ,


همان قسمی که قارون با گنج خود زیر خاک رفت


همان قسمی که هیتلری که می خواست کل جهان را تصاحب کند ولی خوشبختانه با


آرزوی پوچ خود زیر خاک رفت به همین شکل رژیم طالبان که رژیم هیولایی بود نیز با شکست مواجه شد و افغانها دوباره توانستند به آزادی خود برسند و ازهمه مهم تر زندگی برای زنان دوباره آزاد شد.


زنان به آزادی خود رسیدند گرچه حال هم بعضی افراد هستند که با زنان خود ظلم میکند به همین خاطر پروژه هایی  تحت نام: زنان صلح میخواهند , مادران برای صلح, حقوق زن و غیره در سر تاسر افغانستان روی کار آمدند تا برای زنان رنج دیده و ستم دیده افغان آزادی و صلح بیاورند و تا بلکه به حق خود برسند.


از طرفی هم پروژه ی Women’s Annex  تحت  اثر Film Annex برای پیشرفت زنان و دختران در حصه علم و تحصیل پروژه هایی را روی کار دارند و برای دختران مکاتبی را تاسیس کردند که آن مکاتب با صنف های کمپیوتری و انترنت مجهز میباشد


Women’s Annex  در پی آنست که دختران مکتبی را با Social Media  آشنا بسازد و زمینه کار را برای دختران و خانم ها فراهم بسازد.


Women’s Annex  به همکاری Film Annex  توسط Blogging  زمینه کار را برای خانم هایی که نمی توانند در خارج از منزل وطیفه داشته باشند فراهم میسازند و از این طریق برای خود سرمایه یی در داخل منزل بسازند.


رئیس دفتر Women’s Annex  در افغانستان خانم رویا محبوب است که با فعالیت های چشم گیرشان به  شهرت خاصی به حیث یک خانم فعال افغان در کشور امریکا و کشورهای غرب دست یافته است, و  تا فعلا توسط  پروژه  Women’s Annex  توانستند 10 مکتب دخترانه که مجهز با صنف computer lab  و Internet  هست  را در ولایت هرات ایجاد کرده است.این پروژه تصمیم دارد تا مکاتب بیشتری را  در سطح افغانستان ایجاد بسازد مثلا در شهر های کابل , مزار شریف و غیره .


هدف اصلی این پرژه آشنا ساختن دختران با جهان است.


 About the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160