تاثیرتکنالوژی و شبکه های اجتماعی در مکاتب افغانستان

Posted on at


تکنالوژی در دنیای امروزی از اهمیت و ارزش خاص برخوردار است و عموماً در همۀ کشورهای جهان از آن استفاده صورت میگیرد. تکنالوژی در زنده گی روزانۀ انسان ها تغییرات مثبت را ایجاد نموده و در کار ها نسل بشر را یاری مینماید.


با مقایسه نمودند پیشرفت هاییکه در ده های اخیر رخ داده است، تحولات در عرصۀ صنعت و تجارت نیز رو نما گشته است. از جملۀ بخش های تکنالوژی میتوان به تکنالوژی معلوماتی اشاره نمود که پیشرفت چشم گیر داشته است و باعث شده میان انسان هاییکه در سراسر این کرۀ خاکی در قید حیات بسر میبرند بیش از همیشه ارتباط برقرار گردد.این تکنالوژی بیشتر در کشور های اروپائی و امریکائی رشد داشته که از اثر آن انسان به اکتشافات جدید در عالم هستی دست یافته است.


 


انترنت نیز یکی از دست آورده های همین تکنالوژی معلوماتی است که میلیون ها انسان را در سراسر جهان با هم وصل نموده و به زود ترین فرصت اطلاعات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی، سیاسی ،تفریحی و ورزشی را میان آنها رد وبدل میکند . ازجمله بخش های این شبکۀ مغلق و پیچیده یکی هم ویب وسیع جهانی است که از کلمۀ www(world wideweb) گرفته شده و باید دانست که ویب انترنت نیست بلکه بخشی از آنست که میلیون ها اسناد و مدارک را در خود جای داده است.


برای دست یافتن به ویب جهانی یا www نیاز به سافت ویر هایی داریم که به آنها بروزر یا browser  میگویند؛ این بروزر ها اطلاعات را از سرور های ویب در یافت نموده و آنرا به شکل صفحۀ ویب (webpage) در کمپیوتر نشان میدهند. مشهور ترین این بروزر ها عبارت اند از: enternet explorer, Mozilla fire fox , google chrome, opera , ebey ,safari ,skype  وغیره میباشند.در این هفته شاگردان جدید در صنف کمپیوتر در بخش مقاله نویسی جذب گردیده اند و ازهفتۀ جدید آموزش شان در بخش مقاله نویسی آغاز خواهد شد. صنف سناریور نویسی نیز طبق روال به برنامه های خود ادامه میدهد و در جلسۀ پیشتر، شاگردان بخش داستان نویسی را به اتمام رسانده و به سناریور نویسی یا فیلم نامه نویسی آغاز میکنند.


در این هفته در این مکتب  تمامی استادانی که در سه تایم درسی مشغول تدریس هستند مورد ارزیابی قرار گرفته و طرز تدریس شان بررسی شد و شاگردانی که در این سال درسی در صنف دوازهم مشغول آموزش هستند نمرات سه سالۀ شان به ریاست معارف فرستاده شده است. همچنان عضو نظارت مربوط ، کار آفرین دیپارتمنت انگلیسی را مورد بررسی قرار داد.عدۀ از شاگردان این لیسه که از لحاظ محیطی و درسی مشکل داشتند، از طرف ادارۀ این لیسه به مشکلات شان رسیده گی صورت گرفت و شاگردان معذرتی نیز به معارف فرستاده شده اند.


در وزارت معارف هرزگاهی جلساتی برگزار می گردد که راجع به مشکلات مکاتب از جمله مشکلات مالی، محیطی، نصاب تعلیمی و غیره میباشد. در این هفته نیز جلسۀ برگزار گردید که معاون تدریسی لیسۀ نسوان امیر علی شیر نوائی در آن حضور داشت. همچنان جلسۀ مکاتب نیز برگزار شد که در آن مدیرۀ صاحب این لیسه اشتراک نموده است.
About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160