انسان حسود

Posted on at


انسان های جاهل ونادان در جامعه وجود دارد که حسود هستند و تنها به این فکر هستند که زندگی مردم را چه قسم خراب کنند به این فکر نیستندکه زندگی او چه قسم خراب میشود ..

انسان ها حسود فقط وفقط به این فکر هستند که چرا او از من زندگی بهتری دارد..واین  او را به سوی تبایی میکشانند..بلکه انها باید به این فکر باشد گه من هم مانند او سعی وتلاش میکنم و زندگی خود را هم مانند او میسازم..واین تفکر باعث میشود که در تمام عرصه های زندگی موفق شود...

البته حسود بودن در بعضی کار ها موثر است که نام دومش رقابت است  مثلا یک شخصی با اول نمره صنف خود رقابت دارد وین باعث میشود که او هم مانند او درس بخوانند ..

حسودی کردن خوب است  به شرطی که به ضرر شخص دوم تمام نشود..

اشخاص که حسود است در نزد خداوند جایگاه ندارد.وین کار گناه کبیره است... انسان حسود از حرکات گفتارش شناخته میشود.

وهر قدر مااز  انسان حسود دور باشیم به ما بهتر است چرا که ما هر قدر به او نزدیک باشم این باعث میشود که در دل او کینه و نفرت پیدا شود  وبه ما ضرر برسانند

 About the author

massoudnoozai

my name is massoud noorzai i was bur in 1997 iam in ten class and i want become in the future an dactar

Subscribe 0
160