حضور زنان در سیاست

Posted on at


 زنان نیم پیکرازجامعه راتشکیل می دهند.ونیروی مهم درتوسعه وتمدن جامعه ی بشری است. ازاین رو حضورشان درحکومت ازجمله ی ضرورت هامی باشد


وفراهم کردن زمینه هابرای حضورآنهادربخش بهای سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی مهم است


حضورزنان دربخش های سیاسی درافغانستان پیشینه ای تاریخی داشته است.زمان امان الله خان زمانی بود.که زمینه ی اولین مشارکت زنان رافراهم کرد


وجنبش مشروطیت یک نوع حرکتی بود که تاحدی زمینه ی مشارکت سیاسی  واجتماعی رابرای زنان مساعد ساخت


بعداز جنبش مشروطیت وبعداز تصویب اولین قانون اساسی که به نام نظام نامه ها یاد میشد درزمان امان الله خان صورت گرفتنظام مشخص حقوقی رابه میان آو  رد وزنان خواستند که این حق رادر قانون ببینند.همین بود که دراولین قانون اساسی برای زنان حق داده شد.اماباز هم کارکرد آنها فعالانه نبود زیرا به ظرفیت کامل نرسیده بودند. اما ایجاد مکتب ها وزمینه ی تحصیلی در داخل وخارج کشور مساعد شد


که ازتاثیرهای برخوردار بوده است


با ایجاد احزاب به خصوص احزاب چپی که بنام حزب دیموکراتیک خلق وپرچم یاد میشد.که بعدها به دو شاخه ی خلق وپرچم تبدیل شد .وفعالیت های سیاسی زنان بیشترشد


بعد ازایجا د فضای دموکراتیک درافغانستان زنان نقش مثبت را در عرصه های مختلف ایفا نمودند


حضور یک زن در کابینه ودر نهادهای بالای اداری ومدیریت در رابطه به مشارکت های سیاسی یک گام مثبت بوده است 


ولی حضور آنها تا به حال محدود وسمبولیک بوده استعلت آن پایین بودن سطح سواد وتحصیل عدم امنیت سرتاسری عدم امنیت اجتماعی درافغانستان حضور جنگ سالاران در حکومت فعلی  مانع بزرگ برای سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی می باشد


بدون شک در ساختار این کشور هم مردها هم زنها نقش سازنده دارند


پس زنان خودشان باید کار کنند هم در مشارکت سیاسی هم در مشارکت اجتماعی وخودرادر مقابل جامعه مسوول احساس کنندAbout the author

160