مشکلات جوانان و نیاز جامعه برای جوانان نفس تازه

Posted on at


در هر کشور جوانان اند که باعث پیشرفت و ترقی کشورشان می شود به خصوص در کشور های رو به انکشاف مثل افغانستان جوانان دارای یک نقش پر رنگ در ترقی کشور دارند اما با تاسف در افغانستان برای جوانان دولت مردان هیچ ارزش قایل نیستند در حالی که در شرایط  فعلی بهترین گزینه برای ترقی جوانان اند چون دارای اندیشه ها و فکر نوین اند.از جانب دیگر کشورهای همسایه ومنطقه در صدد گمراه ساختن نسل جوان افغان اند, چون آنها میدانند که مهمترین گزینه برای رشد افغانستان جوانان این کشور اند بنابرین با استفاده   از شیوه های مختلف به خصوص اعتیاد مواد مخدر در گمراهی جوانان استفاده میکنند. بد بختانه جوانان آگاه و دانشگاهی افغان به قیلون معتاد اند و نمیدانند که آغاز نشه و بدبختی همین پدیده بد است و حتی از قشر اناث نیز معتاد به قیلون وجود دارد.  این جوانان قیلون را تفریح میدانند از جانب دیگر تاجران نا آگاه که فقط به فایده خویش می اندیشند  نیز از این جوانان در هدف های  خود استفاده میکنندبیکاری که یکی از بزرگترین مشکلات  جوانان به شمار میرود, میتوان همراه با افزایش فرصت های کاری و بهبودی رفاه اجتماعی که خود محصول توسعه اقتصادی است که  مستلزم ارایه طرح برنامه های آموزشی و سواد آموزی میباشد . کتله عظیم جوانان تحصیل کرده را که اغلب بیکار و بدون شغل دلخواه هستند در بستر مناسب برای نا رضایتی شورش بر علیه گروه های دیگر میکشاند که چشمگیر ترین و فعال ترین اشتراک کنندگان  در این گونه  نا آرامی جوانان بیکار شهری اند  پس در نتیجه گفته میتوانیم که جوانان به خصوص جوانان افغان دچار دشواری های مختلف در عرصه های گوناگون اند, هم  در عرصه سیاسی و هم در عرصه اجتماعی, پس اینجا باید جوانان بسیارآگاهانه و باتوانایی و اعتماد به نفس به پیش بروند و باهمه مشکلات مبارزه کنند تا خود و کشورشان را از بدبختی ها نجات بدهند160