ارزش انگیزه در زندهگی انسان

Posted on at


انسان موجود با شعور می باشد و در زندگی قبل از انجام هر کار باید دارای هدف مشخص باشد و برای پیاده نمودن این هدف داشتن

 انگیزه یک امر مهم است.

انگیزه چیزی است که انسان بر می انگیزد و به انجام دادن کاری وامیدارد و به فعالیت های انسان جهت می دهد از این لحاظ از اهمیت خاصی در زندگی برخوردار می باشد.

ما در زندگی روز مره خویش با مشکلات زیاد سروکار داریم اگر یک روز سخت را پشت سر بگزرانیم اما چه چیزی باعث می

شود که فردا همان روز به زندگی خود ادامه دهیم.در حقیقت این هنگیزه انسان است که باعث فعالیت  ما می شود.

انگیزه چیزی نیست که به چشم دیده شود اما اثر ان همیشه در فعالیت های انسان ها موجود می باشد اگر چه این فعالیت ها به جهت

منفی هم باشد همین که یک شخص دست به جرم می زند مثل قتل اگر به صورت علمی و روانی این شخص مطالعه شود جرم که

از این شخص سر زده داری انگیزه های گوناگون می باشد.اگر از یک ورزشکاری که در مسابقه به پیروزی رسیده پرسیده شود که چه باعث قهرمانی ات شده به لبخند جواب می دهد که

داشتن انگیزه بالا.

از این لحاظ همیشه کوشش نماید برای انجام دادن هر کاری در زندگی از انگیزه مثبت برخوردار باشید.

 

 

نویسنده: محمد نجیب ابراهیمAbout the author

najibafghan600

najib afghan one of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160