حسرت خوردن در کار های بی فایده

Posted on at


شما انسان های را در اطراف خود می بینبد .که به هر مشکل در زندگی دارد حسرت می خورد و نیم از زندگی شان را از بین میبرد دانشمندان این را ثابت کرده است که از ده ساعت غم یک دقیقه از عمر شان را کم میکنند.هم چنان افراد را هم می بینید که هیچ حسرت چیز را در زندگی نمی خورد و این هم باعث میشود که زندگی انسان به سوی تبایی کشاننده شود

پس این را ما باید به دانم که حسرت خوردن بیش از حد هم توان دارد  و این هم که حسرت چیز را نخوریم..

  میکنم که ما یک کار را انجام دادیم که به ضرر جامعه تمام شده است اگر ما به این عمل که کردیم نگران شویم این باعث میشود که دیگر ان کار را انجام ندهیم .. و اما اگر ما به این کاری که کردیم نگران نشویم این باعث میشود که ان کار دوباره ودوباره از ما سر بزنند...

2 هم چنان فرض میکنم  که ما وظیفه نداریم . حسرت این را نخورید که چر وظیفه ندارید اما به دوبال وظیفه  باشید تا لقمعه برای تان پیدا کنید.چرا که خداوند گفته است از تو حرکت از من برکت . هم چنان خداوند صبر تو را امتحان می نماید

3 و هم چنان افراد هم وجود دارد که به عمل گرفتار میشود و حسرت این را می خورد که چرا من این طور شودم در حالایکه خود را از ان دور کرد می تواند..... فقط بر انها لازم است تا سعی وتلاش کنند..

   

           شاعر میگوید . گذشته رابه گذشته بمان   به فکر ایند باش

نویسنده : مسعود نورزائAbout the author

massoudnoozai

my name is massoud noorzai i was bur in 1997 iam in ten class and i want become in the future an dactar

Subscribe 0
160