دلایل فقر در افغانستان

Posted on at


افغانستان کشوریست فقیر از جمله کشورهای جهان سوم که فقر زیاد باعث عدم پیشرفت اقتصادی این کشور شده است فقر در جامعه وابسته به عوامل مختلفی می باشد اما فقر در افغانستان را می توان بیشتر وابسته به مشكلات ذیل دانست:
بیكاری: بیكاری به حیث یكی از دلایل اصلی فقر در كشور به خصوص دهات افغانستان دانسته می شود. موجودیت بیش از چند ملیون جوان بیكار در افغانستان خود یکی از دلایل فقر محسوب میشود بیکاری سبب دلسردی مردم نسبت به دولت میگردد و باعث می شود که بعضی از مردم با مخالفین دولت همکاری کنند یا دست به دزدی و مال حرام بزنند.
جنگ ها: سه دهه جنگ در کشور باعث از بین رفتن سرمایه گزاری در افغانستان و سرمایه گزاری تاجران در ممالک دیگر و مهاجرت صدها هزار نفر از کشور گردیده.
بیسوادی: یکی دیگر از دلایل ایجاد فقر در جامعه بیسوادی است موجودیت بیش از 60 فیصد بیسواد كه اكثریت شان در دهات زندگی می كنند می تواند در زیاد شدن فقر نقش مهمی را داشته باشد همین اکنون در افغانستان حدود چند ملیون کودک از رفتن به مکتب محروم هستند و بیشترشان به کارهای شاقه مصروف می باشند.
ازدیاد نفوس : خانواده های پر چمعیت یکی دیگر از دلایل فقر در افغانستان بشمار میرود زیاد شدن فرزندان در خانواده هایی كه در آن هیچگونه منبع درآمد غذا و دیگر نیازمندی های آن وجود نداشته باشد می تواند خانواده ها را در فقر بیشتر فرو برد.
به امید روزی که افغانستان یکی از کشورهای پیشرفته و با قدرت دنیا محسوب شود تا دیگر شاهد فقر و مهاجرت جوانان کشورمان به ممالک دیگر نباشیم..About the author

160