بی سوادی

Posted on at


بی سوادی یک مشکل بسیار بزرگ هم به شخص هم به جامعه می باشد شخص بی سواد هیچگاه نمی تواند به راه خدا ج  راه یابد  انسان ها مدت زیادی بروی زمین  زنده گی میکردن ولی خواندن ونوشتن را نمی دانستند در آن زمان هیچ پروگرامی برای آموزش نبود بی سوادی همیشه مانع رشد وتکامل جامعه بشری میگردید همچنان بی سوادی یک مرض مهلک و کشنده و دشمن درجه یک بشریت ، به حیث مشکل عمده درمسیر تکامل ترقی ،پیشرفت ، انکشاف وتوسعه جامعه بشری به خصوص کشورهای جهان سوم وعقب مانده محسوب میشود که محو کامل آن امر ساده وعادی نبوده بلکه یک جریان مغلق وپیچیده  بوده وبه همکاری وسیع ملی و بین المللی ضرورت دارد .

اگرچه مبارزه با این مرض کشنده کار وپیکار اساسی و وسیع می باشد . دراین استقامت از طرف کشور ها وسازمان های ملی و بین المللی به خاطر محو بی سوادی در سطح جهان اقداماتی صورت گرفته است  همچنان مشکلاتی که از بیسوادی بوجود می آید فقر،جهل،عقب مانده گی اجتماعی، اقتصاذی،اعتیاد،روی آوردن به جرم وجنایت. ملتی که از نعمت سواد وتعلیم محروم است همیشه محتاج به کشورهای ثروتمند و قدرتمند است  برای بیسواد این جهان مانند شب تاریک است         

امروزه در کشورهای پیشرفته تقریبا همه مردم با سوا د اند  حتی اشخاص  نابینا وناشنوا، برکشور های فقیر لازم است تا توجه خود را به علم وسواد معطوف کنند امروزه سواد در همه جاها کاربرد دارد  مـثلا در بخش مزارع کارخانه جات  صنایع ثقیله وخفیفه وغیره  سواد یک عنصر مهم ضروری ، برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است واضح است که شخص بیسواد نمیتواند  پرابلم های اجتماعی خود را به صورت بهتر حل نماید به خود ،فامیل و جامعه خود مصدر خدمات شایسسته گردد.

 

 افراد بی سواد هیچ وقت جامعه ومحیط خود را  درک کرده نمیتواند ومشکلات خود وجامعه را نمی یابند یکی ازپیامد های بی سوادی فقر وبیچارگی است  درجوامع امروزه تمام مشاغل ضرورت به سواد دارد به این دلیل، وقتی که اکثر اعضای جامعه بی سواد باشد، علاوه برفقراین افراد، عموم جامعه وملت دچارفقیری وبیچارگی خواهد شد.

 بیسوادی در کشورما مشکلات زیادی بوجود آورده لازم به یادوری است که نتایج سوء بی سوادی بسیار وسیع وگسترده است جامعه بی سواد به خاطر فقر وجهل بیشتربه دام هیولای اعتیاد گرفتار میشود بیسوادی وجهل با فقر و در نهایت اعتیاد رابطه بسیارنزدیک دارد بیسواد.

 مانند کوری است که هیچ چیزی را دیده نمیتواند خوشبختی ،پیشرفت وانکشاف را هیچوقت بدست آورده نمی تواند  وقتی در جامعه بی سوادی فرا گیرد نه ملت ونه مردم آن روی خوشی نخواهد دید  مردم بی سواد خوبی وبدی را تفکیک کرده نمی توانند و در آن جامعه صلح نخواهد بود  مردم آن ناکام خواهد بود پسبردولت لازم است که مکاتب بسازد  تا مردم علم بی آموزند ومردم  هم کوشش کنند که خود را ازین مرض نجات دهند.  

 About the author

laili-zia

Laili Zia was born in Herat,Afghanistan. she is student in Mehri high school.

Subscribe 594
160