روز جهانی زن

Posted on at


هشتم مارچ روز جهانی زن  تثبیت گردیده است که تمام ممالک این روز را گرامی  داشته با خوشی و خرسندی از گرامی داشت روز زن دایر نمودن محافل و با ابراز بیانیه های گرم خویش در مورد ارزش و مقام والای زن ازین روز فرخنده تجلیل به عمل می آورد. مردان و جوانان با دسته های گل و تحفه های گرانبها به همسر و معشوقه اش ازین روز خجسته استقبال نموده و تبریکی میدهد هشتم مارچ همه ساله در سراسر جهان با شور هلهله تجلیل گردیده از شایستگی و مقام زن صحبت میگردد قدرو اهمیت زن را در جامعه برجسته تر میسازد 


زنان نیم پیگر جامعه را تشکیل داده دوشادوش مردان در همه امور سهم فعال داشته، در سیاست، فرهنگ و هنر، کار های فنی و تخنیک انجینری، اجتماعی و غیره از خود برازندگی نشان داده استدر اکثر ممالک زنان در پست های بلند از قبیل ریاست جمهوری،صدارت و پارلمان، وزارت خانه ها و دانشگاه ها ایفای وظیفه مینماید در جامعه افغانستان گرچه زنان با دشواری های فراوان روبرو است بازهم در سطح ولایات بحیث والی، درسطح کابینه بحیث وزیر، در سطح پارلمان به حیث وکیل راه یافته  است که در امور مربوطه خویش بسیار موفق میباشد، در سطح پاین زنان در بخش های مختلف دوایر دولتی شفاخانه ها مکاتب، کارخانه جات نیز وظیفه اجرا میکندزنان تنها در کار های  بیرونی وظیفه اجرا نمیکند بلکه در امور منزل سهم فعال دارد از تربیه اولاد شروع، ترتیب و تنظیم خانه و بسا کارهای دیگر که زنان انجان میدهد چنانچه در باره زن گفته میشود زن نور وچراغ خانه است این یک واقعت است از همین سبب است که جهانیان به طبقه اناث قدر و ارزش فراوان قایل شده است 


تهیه کننده: سیر حکیمی


 About the author

siyarhakimi

i am siyar hakimi Born in Farah AFG,i have been graduated Fram Abu Abdullah Taqi High school,& graduated successful Fram CTI in Kabul AF.

Subscribe 0
160