عدالت

Posted on at


اگر خودت در بی عدالتی زنده گی میکنی !و می خواهی با دادن رشوت خود را یک شخصیت بالا بشمری.چرا در باره زنده گی دیگران و جامعه خود فکرنمیکنی ؟و نمیخواهی جامعه ات را بسوی صاح سوق دهی. همان قسمی که برای ظلم مجازاتی است باید برای عدالت هم پاداشی در کار باشد. اگر ما 5 دقیقه با عدالت باشیم میبینیم که زنده گی چه زیباست و میتوان گفت عدالت باعث خوشبختی میگردد. عدالت سپری است که کشور را از حوادث نا مطلوب ،ویرانی و سقوط مصئون می دارد.عدالت همانند بهشتی است که همیشه ثابت و پایدار است عدالت یگانه راه نجات از گناهان و عذاب الهی است. کوشش کنید همیشه با عدالت باشید و این را برای خود یک مسعو لیت بدانید که کشور را از دست بی عدالتان و ظلم کننده گان نجات دهید و همیشه اصلاح را از خود شروع کنید یعنی اگر شما به راه عدالت رفتید نیز از دیگران هم تقضا کنید که عدالت را پیشه کنند.About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160