سوء ظن وبدگمانی

Posted on at


 


 
سوء ظن و بدگمانی


  


 


 


 


خوب ما من می خواهم دراین مقاله برایتان درمورد بدگمانی وشک صحبت کنم که برداشت شخصی خودم است.بدگمانی وشک زمانی ایجاد می شود که ایمان انسان بسیارضعیف شده باشد وعقیده او ضعیف باشد.چون وقتی شخصی که ایمان قوی وعقیده و اعتماد بنفس قوی داشته باشد هرگزبالای کسی شک نمی کند وبدگمان نمی شودچون باید این اشخاص باید درک درست واعتماد درست روی شناخت دوستانش داشته باشد تا بتواند بصورت درست قضاوت کندتا فردا مرتکب کدام اشتباه نشود.زیرا اشخاصی که بی مورد بالای دیگران بدبین وشکاک می شود درحقیقت قلب ونیت خودشان را کثیف می کند نه طرف مقابل را زیرا شک وتردید بلاخره منجربه تهمت زدن وغیبت کردن پشت سری دیگران می شود که این کار دردین اسلام بسیارگناه داشته وبداست و حتی حرام فرض شده.پس باید هرمسلمان بداند وآگاه باشد که بدون دلیل محکم وبدون ثبوت وشناخت به گفته دیگران که دسیسه درست می کند نسبت به کسی بدگمان نشود وشک بی مورد نکند.زیرا این گناه فرض شده و شخص مرتکب گناه می شود.پس باید به خدا بگذارد تا انچه که حقیقت دارد خدا اشکار کند چون بنده اوتوانایی این را ندارد که بتواند به راحتی حق را از ناحق تشخیص کند.ولی من ازخدای خودم بسیار سپازگذارم که این توانایی را به من داده که انسان خوب وبد را ازهم تشخیص بدهم وبتواند از اتفاقاتی که درزندگی برای من می افتد تحلیل لازم راانجام بدهم.ختی زمانی که کسی لب به سخن بازمی کند ودرمورد کدام دوستم یا اعضای فامیل بحث می کند یا پشتش حرف می زند اول کوشش می کنم گوش کنم که طرف چه مقصد دارد وهدف اوچی است وبعداز شنیدن حرف اوقضاوت می کنم که چه بگم وچه تحلیل کنم زیرانباید هرچیزی راکه ازدیگران می شنویم قبول کنیم یا بالای شخصی بدبین شویم باید تحلیل داشته باشیم چون زمانه ای شده که حرکس بدنبال بدی دیگران وتخریب دیگران است حتی خواهرپش خواهر برادرپشت برادردوست پشت دوست پش اگرما عاقلانه قضاوت نکنیم و قلب ودل خود را سیاه کنیم وبی مورد بالای دیگران شکاک شویم هم مرتکب گناه می شویم وهم باعث می شود که خبرچین ازاین وضعیت ما سوءاستفاده کند وروابط دوستی را به هم زده ودردل دیگران نفرت بی اندازد.About the author

160