همکاری وسهم گیری مردم با شاروالی در عرصه ی پاکی و نظافت شهر

Posted on at


 همکاری و سهم گیری شهروندان با شاروالی در عرصه ی پاکی و نظافت . پاکی و نظافت شهر نه تنها مسؤلیت شاروالی است ، بلکه تمام شهروندان به ویژه جوانان تحصیل کرده در پاکی شهرخویش مسؤل میباشند. نظافت و پاکی برعلاوه از اینکه در تمام جوامع یک موضوع بسا مهم پنداشته می شود, دین مقدس اسلام نیز این موضوع اساسی را نادیده نگرفته است و آنرا یک امر جدی می پندارد ، چنانچه رسول اکرم میفرماید : (( الطهر و شطرالایمان )) , ترجمه : نطافت جزایمان است


 


.


پس نظر به حدیث شریف فوق الذکر برای ما نه تنها از زاویه ی یک شهروند بلکه از زاویه ی یک مؤمن و مسلمان نیز لازم است که  در این زمینه سهم فعال داشته باشیم. چند نکته ی مهمی را که تاحال متوجه شده باشید، اینست که بسیاری از شهروندان به خصوص جوانان برعلاوه ی اینکه در پاکی و نظافت سهم نمی گیرند کثافت و بی نظافتی را بیشتر می سازند ، مانند : انداختن بوتل آب مدنی وکثافت در سرک ها ، ساحه ی دانشگاه ها ، شفاخانه ها و بعضی مکان های دیگر ، تف کردن نصوار در جاهای نامناسب که باعث اذیت مردم میشود و غیره نکاتی که خود شما متوجه شده اید. 


بنا بر این ازتمامی هموطنان عزیز و گرانقدر احترامانه خواهشمندم که  در قدم نخست درپخش ونشر موضوعات مرتبط به نظافت به منظور تشویق و ترغیب جوانان از هر راه ممکن استفاده کنند و در قدم دوم تمام مردم  مسؤل اند که در عرصه ی پاکی شهر سهم فعال و عملی بیگیرند تا مسؤلیت وجدانی و ایمانی خویش را ادآ کنند


.160