ضرب المثل های (متلک ها)مردم نیمروز و هرات باستان

Posted on at


-         قطره قطره جمع شود عاقبت دریا شود           


-         آب دریا به لب لب سگ حرام نمیشود            


-         آبرو آب جو نیست                                            


-         دروغ گو دروغ میگوید قیاس گر قیاس میکند     


-         دنیا را آب بگیرد مرغابی تا به لنگش               


-         ماکه دزد شدیم آفتاب برآمد


-         دزد ناشی به کاهدان می زند


-         اسپ خاصه را نبات می دهندنه خرموشه را


-         توبه گرگ از ناچاری است


-         از بیکاری بیگاری بهتر است


-         تا ریشه در آب است امیدی ثمری است


-         زمستان تیر میشود روسییاهی به ذغال می ماند


-         بزرا غم جان برده قصاب را غم پی (چربی)


-         با صبر ز غوره حلوا سازی


-         دو کله در یک دیگ پخته نمیشود


-         ملخک یک بار جستی دوبار جستی آخر بدستی


-         اسپ را به لاغری و مرد را به ناداری نبین


-         مرد بیکار یا غر شود یا بیمار


-         به در میگه دیوار تو بشنو


-         از گدای متکبر خدا بیزار است


-         بیکاری مادر بدی ها است


-         دختر همسایه پتوک سر است


-         گناه نکن از پادشاه نترس


-         کوزه گر به کوزه شکسته آب میخورد


-         جو فروش گندم نما


-         حساب حساب است کا کا برادر


-         از گپ گپ پیدا میشود


-         بیکاری گهواره بدبختی است


-         آسیاب اگر از پدر هم باشد به نوبت است


ادامه داردAbout the author

160