ضرب المثل های (متلک ها)مردم نیمروز و هرات باستان

Posted on at


-         مرگ با عزت بهتر از زندگی پر ذلت است


-         آب اگر صد پاره گردد باهم آشنا است


-         غجله کار شیطان است


-         هم از توبره می خورد هم از آخور


-         خود کرده را چاره نیست


-         اسپ و شمشیر وفا ندارد


-         از خر کچل کره اش


-         با ماه نشینی ماه شوی با دیگ نشینی سیاه شوی


-         با خدا باش پادشاهی کن


-         در کشاکش روزگار سنگ زیرین آسیاب باش


-         مار گزیده از ریسمان ابلق میتر سد


-         نیمه نان راحت جان


-         چوب خدا صدا ندارد


-         خرش از پل تیر شده است


-         زورش به خر نمی رسد به پالان می زند


-         مرد نام میخواهد نامرد نان


-         دل از دل آب میخورد ماهی از دریا


-         جایی که بزرگ ها باشند خورد ها را صبر است


-         دیگ شرا کت به جوش نمی آید


-         از یک دست صدا بر نمی خیزد


-         هرچه کشت کنی آنرا درو میکنی


-         قدر خوشبختی را کسی داند که به مصیبت گرفتار شود


-         دیوانه به کار خود هوشیار است


-         هرچه ته دیگ با شد به کفگیر بیرون میشود


-         تو دوست پیدا کن دشمن خودش پیدا میشود


-         عالم بی عمل مانند زنبور بی عسل است


-         ده به ده سودا کنم هم رنگ خود پیدا کنمAbout the author

160