خداوند گار

Posted on at


مسلمانان به چه چیزدرمورد خداوند(ج)باوردارند؟

اواولین بزرگترین وبهترین پروردگاراست.کسیکه هیچ شریکی نداردوهیچ کس مانند او نیست. او خالق است وخلق نشده است

او ما را خلق کرده است.

اوتنها ترین وبهترین است.

الله(ج) اولین و آخرین است وقتیکه هیچ چیزوجود نداشت وجود داشت و وقتیکه هیچ چیزنخواهد وجودداشت وجود خواهد داش.

هیچ چیز دیگری بغیر از خداوند بزرگوار قابل ستایش و عبادت نیست .

الله ج بر همه چیز داناست او مهربان و بخشنده است.الله (ج) برای رهنماییمخلوقاتش محمد(ص)  را فرستاد

و همچنان قرآنکریم کتابش را وبدون کدام تغیر تا حال برای رهبری پیروان خود فرستاده است.

فضلیات خداوند بیشمار است در کوه دشت دریا ستاره گان ماه خورشید کاینات و....فضلیاتش نهفته است مثلا:نعمات خداوند(ج) را در جلوه زیبایی بهار میتوان دید.

فصلیکه پر از فیض و برکت است فصلیکه آرامشش مانند بادی دنیا را میوزد فصلیکه سبزه ها را دوباره زنده میکند فصلیکه آواز پرندهگان دغدغه و بیم تمام دل ها را پاک میکند  فصلیکه تمام انسانها از خواب غفلت برمیخیزند و به زندهگی جدیید امید پیدا میکنند.

پس باید از نعمات خداوند شکر گذار باشیم وخود را در دل تاریکی به عبادت خداوند مصروف کنیم تا باشد ما را هم لایق این فضلیت ها داند.About the author

tamana-hamidy

Tamana Hamidi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hatifi high school.

Subscribe 392
160