از تنگنای شهر کنونی سخت خسته ام...!!!

Posted on atدرسینه سرفروکن و سینا بیافرین


وزجیب خویش، صد ید بیضا بیافرین


حسرت مخوربه گوهر یک دانه صدف


او گوهرآفریده، تو دریا بیافرین


صدخرمن از مفاسد و غم کن به روی هم


وانگه به پای خود زن و دنیا بیافرین


هم درو رایپرده و هم پرده دارتو


بگشا طلسم و حل معما بیافرین


صد کهکشان ستاره زچشم ستارهبار


تابنده ترزطارم اعلی بیافرین


از تنگنای شهر کنون سخت خسته ام


ای سینه! همتی کن و صحرا بیافرین


بهر نثار خاک شهیدان تر به خون


درباغ شعر، صد گل حمرا بیافرین


یادی ز جلوه اش کن و در صفحه خیال


چون خود هزار شاعربیافرین 160