خبرچینی

Posted on at


خبرچینی

خوب بهتراست که دراین موردبه نکاتی مهم درباره خبرچینی اشاره کنیم.خبرچینی به این معنی است که شخصی بخاطرخبردارشدن ازموضوعی دایما تلاش می کند که از رازو اسرار مردم خود را باخبرکند تا چیزی برای خبرچینی داشته باشد برای دیگران که این کارهنریک شیطان است نه یک انسان زیرا کسی که همیشه درتلاش است از اسرار خانواده ها وزندگی دوستان ونزدیکانشان خبرگیرباشدوکوشش کند که برای خبرچینی خود چیزهای را بدست بیاوردتا بتواند برای دیگران انتقال دهد.وچین اشخاصی سعی می کندکه همیشه چشم دیدهای خود را که اززندگی و دوستانش برداشت می کندرا برای دیگران انتقال دهد وچیزهای را تعریف کند که دردلش است وخودش به ان عقیده است نه دیگران چون معمولا این اشخاص عقده ای وبی شخصیت است که همیشه در پی الگو برداری از زندگی دیگران است وهمیشه برای شیتنت ویا خبرچینی بدنبال گپ های دیگران بوده تا برای یک سری دیگر خبربرساند.دراصل این اشخاص با همه مشکل داشته و دوست هیچکس نمی باشد ومی خواهد بین روابط فامیلی و دوستی تفرقه بی اندازد(مانند انکه میگن تفرقه بی انداز وحکومت کن)ویا میگن حرف خودرا کجا میشنوی همان جا که حرف دیگران را می شنوی.پس روی سیاهی ازاین اشخاص است که روزی نه روزی رسوا خواهد شد و همه روی دیگراورا خواهد دید.زیرا هرخانواده یا فامیلی ازخود یک سری اسرارو خصوصیاتی دارد که باید دربین خودشان باشد وموضوع زندگی خودشان است وبرای هیچکس مربوط نمی شود.نه باید کسی به خود اجازه دهد که به حریم خصوصی مردم تجاوز کند واسرار مردم را برای دیگران انتقال دهد زیرا این کاری بسیار بدی است که حتی خداوند مهربان را نیز خشمگین می کند و ازنظراو نیزاین انسانهاپست و ذلیل هستند.که خداوند روزی انها را بین همه رسوا خواهد کرد زیرا این اشخاص خطرناک هستنندوفقط انها به فکرخود و خواسته خود هستند برای انها روابط فامیلی روابط دوستی هیچ معنایی ندارد حتی اگرروزی کدام دوستشان حتی دوست نزدیکشان برخلاف میل شان عمل کند طبعا واکنشی خطرناک و بی ادبانه را درمقابل دوستش انجام خواهد دادزیرااین اشخاص خسود و خودخواه تشریف داره وفقط به فکرخود و فامیلش است واصلا دیگران برای او معنی ندارد ومهم نیست وبا یک حرکت خلاف که درمقابل اوانجام می دهی روی دومش رابرای شما نشان می دهد.پس بهتر است که همچین دوستی در زندگی نداشته باشی وباهمچین دوستای خائنی رابطه نداشته باشی چون به ضرر خودتان تمام می شود نه برای انها چون انها بخاطرخوب جلوه دادن شان دست به هرکاری می زنند حتی تهمت ناق غیبت تخریب و حتی خیانت بزرگ درحقش انجام می دهد که هرگزجبران کردنی نیست.من ازاین اشخاص درونفرت دارم نفرت چون درزندگی این را تجربه کردم که ازنزدیک ترین دوستانم بد دیدم حتی تهت ناق که بسیار درناک است که کاری یا حرفی را به اسم تو بکند که هرگز مرتکب ان نشده باشی بسیار درد ناک است حتی باعث بیرون کردن اشک تان می شود.باعث می شود که هرگز دوست در زندگی نداشته باشی تنهایی بهتر است از دوست بد.About the author

160