و ظیفۀ ما نیست به خدا

Posted on at


خداوند بخشنده،  انسان را به فضل و جود خود  خلق کرده،  انواع نعمت های بی حساب به ما ارزانی داشته و با شعاع خورشید جهان افروز، تاریکی های بیکران را محو، و روزهای ما را فروزان ساخته است و با فروغ  ماه تا بنده، شبهای سیاه ما را درخشنده کرده و نباتات و درختان بارور را برای نوع بشر آفریده و گلهای زیبا و معطر را خدمتگزار او قرار داده و عناصر روی زمین را برای استفاده او معین فرموده است.  


آن معبود بنده نواز، این همه نعمت به ما عطا کرده و ما را برهمۀ آفریده ها بر تری داده است. تا او را بشناسیم و دستورها و فرموده های او را اطاعت کنیم، وجود و احسان او را شکر گوییم و از طریق میل و رضای او قدمی بیرون نگذاریم. مضمون دو بیت سعدی را همواره بخاطر داشته باشیم. پس چگونه ممکن است و سزاوار است که از احکام و فرمایش های او سرپییچی کنیم، پس چکونه رواست که از عبادت و بندگی او غفلت نمایم، در صورتی که می دانیم اطاعت و عبودیت او سبب سعادت و صلاح حال ما در دنیا و نجات و رستگاری ما در عالم دیگر است، عبادت و بندگی معبود و پیروی حکم خدا اولین وظیفه انسان است. About the author

moshtaq-ahmad-tokhi

Moshtaq Ahmad tokhi was born in Herat,Afghanistan. he is student in Inqlab high school.

Subscribe 0
160