به خود آمدن

Posted on at


 

متوجه شدم که دیگر دارم بزرگ میشوم خواه مخواه چیزهای به من تعلق میگیرد مسئولیت های به من لبخند میزنندوگوش زدم می نمودندکه ماباتوهمراه می شویم وتوآماده گی بگیر                                                                                                                                                                                       که نسبت به ما کوتاهی نه نمائی وازما خوب مراقبت کنی وبا کمال توان انجام دهی چراکه چون توبودند افرادیکه از ماشناخت درست نداشتند ومابه آنهاسپرده شدیم وآنها درمقابل ماضعف وناتوانی بخرج دادند کسانی که نه ابتکار داشتندونه شایستگی لازم

  

مدتی با این مسئولیت ها درمجادله بودیم ودر آخرباهم کنارآمدیم وهم دیگر راپذیرفتیم و واردنخستین دوره حیات شدم درآن وقت درخانه ما خبری از علم و دانبود واکثرفضای افکار خانواده ام را مادیات پرنموده بود دو موضوع حیاتی ومهم که قوای زندگی با اینها سخت در ارتباط ب                                               

  من پیش از اینکه خودم را گم کنم به طورطبیعی مفقودالاثر بودم نیاز مبرمم این بود که برایم مساعدت صورت گیرد نه بی عطوفتی همیشه درفکر این بودم که چی کنم زیرا خانواده ام افکار خاص خود را داشتن که من قادر به تعقیر آن نبودم اگرما از دست طالع وبخت شکایت کنیم حرف ما بیجا نیست اما وحدت ونظم خانوادگی سهم بیشتری در ساختن افراد خانواده دارد 

                                                                                                                                                                                               زیرانخستین مرحله شخصیت سازی ما در خانواده صورت میگیردوشایدطرز برخوردمان بامسئولیت های که به ما تعلق میگیرد وطرز کارکردمان وابسته به همین مرحله زندگی مان میباشدزیرا که نخستین مرحله ی یادگیری مان از دوروس زندگیست  وبه مرور زمان که بزرگتر میشویم این مسئولیت ها نیز بزرگتروبزرگتر میشوندوباید که بخاطر انجام آن تلاش بیشتری کنیمAbout the author

160