وضعیت معتادین درافغانستان

Posted on at


افغانستان سالیان درازباین چالش مواجه بوده است ویک امرعادی بین مردم شده که از گناهان وبدبختی های آن آگاهی کامل ندارندوتاکنون این روندخطرناک دربین مردم وجوددارد و به تعداد آن روزبه روز افزوده میشود.عمومآ  بیکاری,فقر و بیسوادی باعث شده که این عمل دامن گیر جوانان افغانستان شود.حتی بیشتر افرادی که به این عمل مبتلا هستند در اثر نرسیدن مواد مورد ضرورت به آنها جان شیرین خود را از دست میدهند. و وظیفه ملت دولت و افغانستان است که از تلف شدن جوانانی که سرمایه مهم این کشور است جلو گیری شود.


 جالب اینجاست که اکثریت این جوانان از تداوی رایگانی که به اختیار آنان است فرار می کنند و تنها عده ی کمی از ین اشخاص حاضر به تداوی اند.همچنان در سالهای اخیر مراکز درمان معتادین بصورت رایگان ساخته شده است و اشخاص مبتلا به این عمل دردناک را بصورت رایگان تداوی می نمایند.مشاهده میشود که در اکثر نقاط کشور زنان هم به این تدریج به این عمل دچار میشوند. و دولت افغانستان بجای رسیده گی به معتادین جوان کشور یعنی طبقه ذکور بیشتر برای دستگیری زنان مصاب به این عمل رجوع کرده است .


 


و در چند جای دیگر شنیده شده است که مآمورین دولت از دستگیری زنان معتاد سوء استفاده مینماید و طبیعتآ این نشانه ضعف دولت است و جالب اینجاست  که  عامل مصاب شدن زنان به این عمل اکثرآ خشونت علیه آنان بوده است چنانچه در یک مصاحبه با یک زن معتاد میگوید:


من یک دختر بسیار پاک و نجیب بودم ولی شرایط قسمی شد که پدرم من را به شخصی که اصلآ مورد پسند من نبود مجبور به ازدواج کرد..بعد از مدتی رفتار همسرم با من روز به روز بدتر وبدتر شد. تا اینکه قصد جان من را نمود من از پیش وی فرار کردم وبه خانه پدر خود پناه بردم ولی پدرم بدون اینکه مشکلات زندگی ام را بپرسد من پس به همسر ظالمم تحویل داد و همسرم با اندک پولی دل پدرم را خوش مینمود.روزی همسرم بخاطر قماری که زده بود حاضر شد تامن را بفروشد.ومن بادیدن این ظلم کلان ازخانه فراری شدم کم کم بعداز مدتی گدایی روبه مواد مخدر آوردم بعد از مدتی شرایط برایم خیلی سخت شد وبرای بدست آوردن مواد مورد ضرورت خود دست به هر کاری میزدم تا اینکه بلاخره خودرا تسلیم دولت دادم و دولت هم بجای رسیدگی به من.................یک نکته قابل توجه این است که بیشتر اشخاصی که مبتلا به موادی به نام کرک هستند و بصورت سریع جان خودرا از دست میدهند به هیچ شکل غسل داده نمیشوند چونکه بیشتر جزای بدن شان غیر قابل شستن است


کرک:


از نوع مخدر ولی بسیار خطرناک است.رنگ سفید ومقبول داشته به محض وارد شدن به ساختمان وجود انسان ,انسان را به زودترین فرصت از پای در می آورد و وجود شخص را تخریب مینماید


 


وظیفه ی ماست که جوانان کشور را از آلوده شدن به مواد مخدر جلو گیری نماییم . هرکدام مان مسول هستیم در برابر این عمل مبارزه نماییم تا یک جامعه خوب


 


 


 160