غیبت بزرگترین گناه است

Posted on at


غیبت بزرگترین گناه استغیبت کردن پشت سری دیگران بسیار کاری بد و گناه بزرگ است.البته هر مسلمان باید آگاهی لازم را در این مورد داشته باشد که اگر روزی پشت سری برادر یا خواهر مسلمان خود غیبت کند.خداوند بزرگ و مهربان برای او چه جزایی را در نظر خواهد گرفت وچه اتفاقاتی برای او دراین دنیا و آخرت خواهد افتاد سپس همه مسلمانان باید بداند که تهمت زدن و غیبت پشت سری کسانی که بی گناه است و در دوستی با او صادق بوده ولی اودر دوستی بااو دورنگ بوده و همیشه از راه دوستی اورا خراب کرده و دردلش نفرت و کینه نسبت به خواهر وبرادر مسلمانش می انداخته و پشت سرش غیبت می کرده پس این چنین شخصی مرتکب بسیار گناه بزرگی شده که حتی خداوند مهربان نیزبسیارخشمگین شده وبرای بنده خود جزای سنگینی را در نظرمی گیرد.زیرا این را باید هرخواهروبرادرمسلمان بداند که عاقبت غیبت گفتن بسیار عواقب بد دارد که بلاخره منجربه ازبین رفتن روابط فامیلی شده وپیوندهای فامیلی را ازبین می بردودردل همه نفرت وکینه را جای می دهد.وباید آگاه وباخبر باشیم که هرشخصی که درروابط دوستی و روابط فامیلی کج باشدوازطریق دوستی به دنبال بدی دوستش باشدوبه دوستانش بدکند عاقبت خداوند اورا رسوا کرده و باعث می شود که همه دوستانش راازدست بدهد زیرا حقیقت هرگزپنهان نمی ماند روزی نه روزی پیش همه فاش می شود.سپس باید پند بگیریم که هرگزمرتکب چنین اشتباه ای درزندگی نشویم زیرا بلاخره منجربه آبروریزی خودمان می شود که تنها وتنها خودمان ضربه می خوریم نه کس دیگر.About the author

160