زنده گی

Posted on at


زنده گی


زنده گی دفتر سفیدی است که هنکام تولداز خدای رحمان هدیه کرفته ایم


و بایدهر برگ آنرابا اندیشه وعمل خود بنویسیم ودرپایان به خدای رحیم تقدیم کنیم .


زنده گی بازتاب هویت یک انسان دردنیای بیرون اوست


.


زنده گی کتابی است که تو نویسنده آن استی .زنده گی دیوان شعری است که تو شاه بیت غزل آن هستی زانده گی نوازنده ای است که موسیقی دل انگیزه هستی تورا مینوازد وخواننده ای  است که تنها از تو مینوازد .


زنده گی صحنه نمایش بزرگی است که هر یک از مانه تنها نقشی به دلخواه درآن ایفا می کنیم بلکه هر یک از ما خود نمایشنامه اش را می نویسیم وخودمان تعیین میکنیم که چی نقشی برازنده ماست


زندگی آن گاه به حد کمال میرسد که انسان آن زمان احساس رضایت و خوشبختی میکند که احساس کنده فرماندی یک زنده گی است او فرمان میدهد وکاینات که گوش به فرمان او هستند اجرا می کننددر عرصه زندگی همچوفرمانده باش .نه سربازی که دایم باید دستوربگیرد همچون پادشاهان عمل کن برای کسب موفقیت بزرگ  بیندیش وبزرگ منش باش


زنده گی شکوه وعظمت خود را نشان آن کسانی می دهد که خوب گوش میدهند و خوب میاموزند و در نهایت خوب می اندیشند وزیبا عمل میکنند


زنده گی یک سفر است وما مسافریم .مسافری که از بهشت خدا آمده تادر این دنیا چند صباحی زنده گی کند و توشه ها برگیرد وبه وطن اصلی خود برگردد.


زنده گی سفری است در جاده طولانی به بلندای ابدیت که میتوان سراسر راه را مانند انسان های معمولی قدم زد یا مانند زاهدان دوید و یا مانند عارفان و عاشقان پرید


عامی باش تابروی زاهد باش تا بدوی و عارف پاش تابه پرواز در آیی


.


هرلحظه از زنده گی تو مانند یک معامله است که دراین معامله میتوان افکار زبیا طرح ها و ایده های عالی به زندگی بفروشی وعالی ترین دستاودردهای آن را خریداری کنی.


زنده گی را نفسی ازرش غمخوردن نیست    آنقدرسخت بخندتاکه ندانی غم چیست


 


بنظر شما زنده گی چه است


       نویسنده  جواد


 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160