طبیعت

Posted on at


طبیعت


طبیعت لطافت بخش روح آدمی است.انسان با سیر و تماشای طبیعت میتواند از خسته گی روزانه خود بکاهد طبیعت کتاب عبرت آموزی و تأ مین است. وقتی میتوانیم از طبیعت لذت ببریم که به زیبائی های آن توجه عمیق داشته باشیم. بلندی کوه ها، پهنا دشت ها، خروشنده گی دریا ها، نوای دلنشین آبشاران، تازه گی جنگل ها، آسمان آبی و رنگ روز ها و غیره... را در طبیعت باید با چشمان باز ببینیم و در آن حالت است که با طبیعت بیشتر آشنا میشویم روحیه علاقه مندی و توجه به طبیعت در ما تقویت میشود.
خداوند(ج) در قرآنکریم گردش در طبیعت را به انسانها سفارش میفرماید. طبیعت سر شار از آیات و نشانهای قدرت الهی است هوای پاک کوها رنج آدمی را کم میسازد دیدن سبزه ها و گل های وحشی کوهساران بینائی چشمان انسانهارا تقویت می کند.حین گردش بر کوه ها و در هنگام زیستن به نزدیکی های کوه ها خود ما از قطع درختان خود داری نمایم و هم به دیگران به فهمانیم که جنگل ها از جمله ثروت های ملی ماست و نباید درختان آن به نفع شخصی بریده شوند برای اینکه از طبیعت لذت دوامدار نصیب ما گردد از محیط زیست حراست


نمائیم با اقارب و نزدیکان خود در بارهء اهمیت و سر سبزی وطن  خود صحبت کنیمAbout the author

FahimaMahmoodi

Fahima Mahmoodi is studying in the 12th class of the Malake Jalali High school. She is studying English in Islam institute in Herat. Fahima has interest in reading math and physics.

Subscribe 0
160