حقوق بشر

Posted on at


حقوق بشر اداره است که در تمام جامعه نظم را بر قرار میکند جلوگیری از ظلم و ستم نموده حق اشخاص فقیر را از اشخاص زورمند می گیرد حقوق بشر چون چند سال پیش وجود نداشت بر سر زنان واطفال ظلم بیش از حد میشد زنان بدون اجازه ی خود به افراد پیر به ازدواج در آورده میشدند حق شان به آنها داده نمیشد وبالا تر از آن در زمان قدیم دختران را زنده به گور میکردند بدنیا آمدن یک دختر در زندگی شانرا ننگ میدانستند .باوجود اینکه خداوند متعال این امر را خلاف دین اسلام دانسته بود وآن را منع کرده بود بلاخره خداوند متعال حقوق بشر را به انسانها بخشید وزنان رنج دیده را کمی راحت ساخت اما در کشور ما هنوز نیز بالای زنان ظلم میشود امید است این اداره بتواند مردم را به حقوق شان رسانده و آنها را با صلاحیت سازد یعنی خود زنان بتوانند در مورد زندگی آینده شان تصمیم بگیرند ومیراث خود را بگیرند ما افتخار میکنیم که امروز در جامعه ما این اداره وجود دارد که عدالت را بر قرار کند وامیدواریم که در سالهای دیگر افراد وطن ما دارای حقوق وعدالت زیاد باشند.About the author

azada-nabizada

Azada Nabizada was born in Herat Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160