فلم نامه لیکل په افغانستان کی٫ افغان سیټاډل

Posted on at


:ګرانو زده کونکو

انکس فلم اجتماعی شبکه او افغان سیټادل نرم افزار شرکت څو وخته مخته یی یو پروګرام په لاره وچولو٬ چی د هرات ولایت لسو ښوونځیو کی په کار باندی یی پیل کړلو. چی په دغه پروګرام کی د امیر علی شیر نوائی او محجوبه هروی ښځینه ښوونځیو نه یو شمیر زده کونکی جذب شول. چی زده کونکو ته د فلم نامه لیکلو لاره د ښوونکی باندی د دوو میاښتو لپاره درس ورکړل شو.

دغه شرکت تل کوښښ کولو چی د دغه لاری نه د ښوونځیو زده کونکو ته کمک وکړی ترڅو چی وکولی شی خپل پټ استعدادونه٫ ښکاره کړی. زده کونکی پخپله خپلی فلمنامی لیکی او وروسته یی په انکس فلم کی په ګډون کښښدی٬ چی د انکس فلم ټول ګډون کونکی چی تقریبا ۴۰۰ زره دي وکولی شی ووینی٫ او خپل نظرونه د فلمو په اړه ووایی.

 

زده کونکی ډیره هیله لری ترڅو چی وروسته وکولی شی د دغه لاری نه د هیواد فلمو ته پرمختک ورکړی. د امیر علی شیر نوایی ښوونځی کی هم ټولو زده کونکو د ښی مینی سره د فلم نامو لیکلو ته یی پیل کړلو. د فلم نامو لیکونکو شمیر په دغه ښووڼځی ډیر دی چی څو دانه یی کولی شی خپل فلم نامی د نمونه په توکه وکوری. 

د نسرین حبیبی فلمنامی:

لومړۍ برخه :   http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78729/78729                                                       

 دوهمه برخه:   http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78730/78730                                                      

د ثریا رسول فلمنامه:

http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78390/78390

د رویا دهقان فلمنامی:

لومړۍ برخه:      http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78369/78369

دوهمه برخه:     http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78370/78370

درېمه برخه:     http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78371/78371

څلورمه برخه:     http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78375/78375

پنځمه برخه:     http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78380/78380

د شقایق احمد فلمنامه:

http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78630/78630

د جلوه نور فلمنامه:

http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78227/78227

د پرمیلا سیفی فلمنامی:

لومړۍ برخه:    http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78228/78228

دوهمه برخه:     http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78229/78229

درېمه برخه:     http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78230/78230

د مریم عبدالله فلمنامی:

لومړۍ برخه:   http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78192/78192

دوهمه برخه:    http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78194/78194

د حمیرا واعظ فلمنامه:    

http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/78596/78596

 


About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160