چگونه روز خوبی داشته باشیم ؟

Posted on at


 برنامه ریزی داشته باشیم

یک دفترچه با خود همراه داشته باشیم و کارهای ضروری را در آن یادداشت کنیم و هر کاری را که انجام دادیم علامت بزنیم.برای هر کاری وقت مناسب را تعیین کنیم برای انجام هر کاری وقتی را تعیین کنیم و بسنجیم که کار مورد نظر چقدر طول خواهد کشید. استراحت و تفریح را در برنامه خود بگنجانیم بعلاوه کارهایی که انجام میدهیم، باید زمانی را برای تفریح و استراحت نیز در نظر بگیریم تا انرژی را که از دست داده ایم دوباره بدست آوریم

در کارها مشورت کنیم .قبل از اینکه کاری را انجام دهیم و احساس میکنیم که چند راهکار متفاوت برای آن وجود دارد بهتر است با فردی که در این زمینه معلومات کافی دارد مشورت کنیم. ایده های خود را عملی کنیم همیشه اگر ایده خوب و مبتکرانه به نظرمان میرسد، بجای اینکه آن  را فقط در ذهنمان نگه داریم عملی کنیم. مثبت اندیش باشیم برای اینکه در کاری موفق شویم باید نگاهی مثبت و پر انرژی به آنچه که در پیش رویمان است داشته باشیم، این کار میتواند ما را در کارهایمان بسیار جلو بیندازد


به دیگران نیز کمک کنیم .خودخواه نباشیم و به دیگران نیز در موفقیت در کارهایشان کمک کنیم .خطا های خود را قبول کنیم.وقتی کاری را اشتباه انجام میدهیم، بدون آوردن بهانه آن را بپذیریم و روی ایده و تصمیمی که کارمان را زیر سئوال میبرد پافشاری نکنیم. با کسی خود را بیهوده درگیر نسازیم .از بحث های بیهوده و حاشیه پرهیز کنیم تا وقتمان ضایع نشود

 

 About the author

160